Opinie klientów:

Sprzedawane przez: Matras Księgarnie

Zobacz powiązane produkty po:

Opis

Książka zawiera wszystkie informacje z zakresu całego programu nauczania, wzbogacone o dodatkowe informacje z teorii i zadania. Vademecum to książka będąca doskonałą pomocą przy wszelkiego rodzaju powtórkach. Jej posiadacz dysponuje wiedzą zebraną w jednym miejscu i najpopularniejszymi zadaniami, które musi umieć rozwiązać, by zaliczyć kartkówkę, klasówkę, egzamin. Vademecum - chemia zawiera następujące działy: Chemia ogólna, Chemia organiczna, Chemia nieorganiczna.
Spis treści
CHEMIA OGÓLNA


PIERWIASTKI I ZWIĄZKI CHEMICZNE

Atomy i cząsteczki

- Wartościowość, wzory sumaryczne i strukturalne

Zasady nazewnictwa związków nieorganicznych


BUDOWA ATOMU

Rozwój poglądów na budowę materii

Kwantowo-mechaniczny model budowy atomu

Budowa atomu a położenie pierwiastka w Układzie Okresowym

Izotopy

Zjawisko promieniotwórczości

Elektrony w atomach

Masa atomowa i cząsteczkowa


WSPÓŁCZESNY UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

Próby usystematyzowania pierwiastków


WIĄZANIA CHEMICZNE

Reguła dubletu i oktetu elektronowego - powstanie jonów

Elektroujemność pierwiastka

Wiązanie kowalencyjne

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane

Wiązanie jonowe

Wiązanie wodorowe

Typowe właściwości związków a rodzaje wiązań chemicznych


REAKCJE CHEMICZNE

Równania reakcji chemicznych

TYPY reakcji chemicznych

Szybkość reakcji chemicznych

Reakcje utleniania i redukcji

Uzgadnianie równań reakcji redoks

Znaczenie reakcji redoks


PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH

Mol i masa molowa

Prawo zachowania masy

Prawo stałości składu

Prawa gazowe

Obliczenia stechiometryczne


ROZTWORY

Podział roztworów

Rozpuszczanie i krystalizacja

Metody rozdzielania składników roztworów właściwych i zawiesin

Stężenie procentowe

Stężenie molowe

Reakcje w roztworach wodnych

Podział roztworów wodnych

Dysocjacja elektrolityczna

Stopień dysocjacji

Odczyn roztworu

Reakcje zobojętniania

Reakcje strąceniowe

Hydroliza soli


CHEMIA ORGANICZNA


WĘGLOWODORY

Chemia organiczna jako chemia związków węgla

Rys historyczny

Węglowodory nasycone - alkany

Szereg homologiczny alkanów

Budowa cząsteczki metanu - CH4

Otrzymywanie alkanów

Właściwości fizyczne

Spalanie alkanów

Właściwości chemiczne-reakcja substytucji

Nazewnictwo alkanów i halogenoalkanów

Izomeria alkanów i halogenoalkanów

Węglowodory nienasycone

Szereg homologiczny alkenów i alkinów

Budowa węglowodorów nienasyconych

Otrzymywanie węglowodorów nienasyconych

- reakcje eliminacji

Właściwości fizyczne

Spalanie węglowodorów nienasyconych

Właściwości chemiczne-reakcje addycji i polimeryzacji

Nazewnictwo

Izomeria węglowodorów nienasyconych

Węglowodory pierścieniowe

Węglowodory cykloalifatyczne

Węglowodory aromatyczne

Występowanie węglowodorów w przyrodzie


POCHODNE WĘGLOWODORÓW

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

Halogenowęglowodory

Alkohole

Nazewnictwo alkoholi

Otrzymywanie alkoholi

Właściwości fizyczne alkoholi

Właściwości chemiczne alkoholi jednowodorotlenowych

Alkohole wielowodorotlenowe

Fenole

Aldehydy i ketony

Kwasy karboksylowe

Pochodne kwasów karboksylowych

Sole kwasów karboksylowych

Mydła

Estry

Aminy

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

Aminokwasy

Peptydy

Białka

Cukry (węglowodany, sacharydy)

Cukry złożone


CHEMIA NIEORGANICZNA


SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY

Właściwości substancji chemicznych

Mieszaniny substancji i sposoby ich rozdzielania

Skład i właściwości powietrza

Właściwości poszczególnych składników powietrza

Tlen

Wodór

Azot

Gazy szlachetne

Tlenek węgla (IV) - dwutlenek węgla

Rodzaje reakcji chemicznych

Podsumowanie - zadania


ATOM I CZĄSTECZKA

Układ okresowy pierwiastków chemicznych

„Wizytówka pierwiastka”

Atom

Masy i rozmiary atomów

Budowa atomu - model Bohra

Izotopy

Cząsteczka

Wiązanie atomowe (kowalencyjne)

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane

Wiązanie jonowe

Podsumowanie - zadania


WODA I ROZTWORY WODNE

Właściwości wody

Rodzaje roztworów

Rozpuszczalność

Stężenie procentowe roztworów

Podsumowanie - zadania


TYPY ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH - OBLICZENIA CHEMICZNE

Wartościowość - znaczenie pojęcia przy ustalaniu wzorów związków chemicznych

Tlenki

Wzory sumaryczne i strukturalne tlenków

Równania reakcji otrzymywania - zapis i interpretacja

Prawa chemiczne: prawo zachowania masy i prawo stałości składu związku chemicznego

Kwasy

Kwasy beztlenowe

Kwasy tlenowe

Dysocjacja jonowa (elektrolityczna) kwasów

Wodorotlenki

Wzory sumaryczne i strukturalne wybranych wodorotlenków

Równania reakcji otrzymywania wodorotlenków

Wodorotlenek a zasada - dysocjacja jonowa zasad

Odczyn roztworu. Skala pH

Sole

Nazwy i wzory cząsteczek soli

Dysocjacja jonowa soli

Metody otrzymywania soli

Mol i masa molowa - obliczenia stechiometryczne

Podsumowanie - zadania


SUROWCE I TWORZYWA

Skorupa ziemska w oczach chemika

Właściwości skał wapiennych

Właściwości skał gipsowych

Tlenek krzemu (IV)

Szkło

Metale i ich stopy

Surowce energetyczne


SŁOWNICZEK

Elektroujemność wg Paulinga


TABLICE

Rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie

Stałe dysocjacji wybranych kwasów w roztworach wodnych

Stałe dysocjacji wybranych zasad w roztworach wodnych

Szereg elektrochemiczny metali

Układ Okresowy Pierwiastków

Akcesoria kompatybilne

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Podkategoria Szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria Pomoce szkolne

Producent: Greg

Produkty komplementarne

Opinie

Napisz pierwszą recenzję

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Inni Klienci byli także zainteresowani...

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.