Akcesoria-24

P.H.U INFO-TECH  obecna na polskim rynku od ponad 8 lat. Nasza oferta jest zawsze uaktualniana o najświeższe trendy. Sprzedajemy między innymi telewizory, laptopy, tablety, smartfony, sprzęt fotograficzny, RTV i AGD. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą w branży e-commerce, w 2015 zostaliśmy laureatem w rankingu E-GAZELE BIZNESU. Oferujemy klientom największy wybór elektroniki użytkowej w najniższych cenach.

P.H.U. INFO-TECH z siedzibą w Gdańsku 80-618, ul. Wrzosy 19, NIP: 5832870582, REGON: 221237320, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Gdańska pod nr ewidencyjnym 153265

akcesoria24@emag.pl

58 741 59 08

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

5 produktów
PC, Peryferia i Gaming
Urządzenia biurowe (1)
TV, Elektronika i Foto
Telewizory i akcesoria (2)
Sport i Turystyka
Sprzęt turystyczny (2)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Zaczynając od 2018-03-15 zamówienia o wartości wyższej niż 600 PLN będą wysyłane za darmo.
Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 600 PLN wynosi 18 PLN.

 • Od 24/05/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające Karta online, o wartości wyższej niż 600 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 600 PLN wynosi 14 PLN.
 • Od 24/05/2018 za darmo wysyłane będą zamówienia posiadające iTransfer, o wartości wyższej niż 600 PLN .
  Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 600 PLN wynosi 14 PLN.
Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

 

 • Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub wysłać bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego P.H.U INFO-TECH, ul. Batalionów Chłopskich 14 budynek 2/1, 83-000 Pruszcz Gdański.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy  serwisowej.  
 • Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 • Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.  

 

Ważne  

 

 • Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport  do serwisu.  
 • Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria  mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).  
 • Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową) oraz szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania.
 • Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji. Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

 

 

1)      Warunki gwarancji
- treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

 

WARUNKI GWARANCJI

 

1.Gwarancja udzielana jest dla zastosowania konsumenckiego na okres 24 miesięcy od daty wydania towaru. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez P.H.U INFO-TECH

 

Dane teleadresowe.

 

P.H.U INFO-TECH „SERWIS” ul. Batalionów Chłopskich 14 2A,
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 741-59-08

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z wad ukrytych, produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

- produkt nie był modyfikowany ani demontowany przez osoby nieupoważnione;

- produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany.

3. Zgłoszenia usterki produktu w ramach gwarancji Nabywca dokonuje wyłącznie w miejscu jego zakupu: osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

4. Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy - obowiązki klienta:
-Nawiązanie kontaktu z serwisem tel. (58) 741-59-08 lub akcesoria24@emag.pl
-Dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia na formularzu zgłoszeniowym.
-Opis wraz z uszkodzonym sprzętem i kopią dowodu zakupu dostarczyć do serwisu.
-Sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (jeśli nie jest to możliwe to w zastępczym opakowaniu zabezpieczającym produkt w transporcie).

-Po zrealizowaniu reklamacji sprzęt należy odebrać w miejscu składania reklamacji, bądź jeśli reklamacja jest składana wysyłkowo serwis odeśle sprzęt na adres wskazany w zgłoszeniu serwisowym na swój koszt.

-Klient otrzyma dokument Potwierdzenie Odbioru Towaru z Naprawy Gwarancyjnej, który jednocześnie będzie podstawą do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy oraz ewentualnej wymiany sprzętu na nowy.

5. Czas wykonania reklamacji liczony jest od dnia dostarczenia wadliwego produktu do siedziby Gwaranta i trwa maksymalnie 14 dni.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z reklamacji złożonej z tytułu rękojmi.

7. Odpowiedzialność P.H.U INFO-TECH z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych towarów wobec nabywcy będącego przedsiębiorcą jest wyłączona.

9. Wykonane przez P.H.U INFO-TECH świadczenia gwarancyjne skutkują przedłużeniem lub odnowieniem gwarancji w przypadkach gdy:

- produkt zostanie wymieniony na nowy - gwarancja biegnie od nowa dla produktu;

- w produkcie zostaje wymieniona część, która jest istotnym elementem produktu

- gwarancja biegnie od nowa w ramach tej części; - w pozostałych przypadkach okres gwarancji wydłuża się o czas wyłączenia produktu z użytkowania konsumenckiego.

10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niemniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na wskazany adres do zwrotów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@akcesoria-24.pl.

 

Termin 30-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 3. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

P.H.U INFO-TECH

Batalionów Chłopskich 14 Budynek 2A

83-000 Pruszcz Gdański

 

akcesoria24@emag.pl

58 741 59 08

 

 

Administratorem danych osobowych Klientów w relacji ze Sprzedawcą jest Agito Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000475630. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 10.000.400,00 zł, NIP: 527-23-80-769 Regon: 015206780

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy w celu realizacji zamówień.