KFA Armatura

Armatura Kraków S.A.
Ul. Zakopiańska 72; 30-418 Kraków
kfaarmatura@emag.pl

Od 1922 roku Armatura Kraków SA dostarcza Klientom komfortowe rozwiązania. Jesteśmy wiodącym producentem w branży sanitarnej i grzewczej w Polsce. Nasze zakłady produkcyjne specjalizują się w produkcji baterii łazienkowych i kuchennych, aluminiowych grzejników centralnego ogrzewania oraz szerokiej gamy zaworów. Stawiamy na najwyższą jakość oraz różnorodny design naszych produktów.

Na pytania odpowiadamy w ciągu 48 godzin (dni robocze) lub szybciej.

Zobacz więcej

Przydatne informacje

Produkt sprzedany przez Sprzedawcę będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 99.00 PLN wynosi 24.00 PLN.
Całkowity koszt wysyłki będzie wyświetlony w koszyku zanim zamówienie zostanie złożone.

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową (wady fizyczne i prawne Towaru) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej tj. art. 556 i nn.
2. Celem sprawnej realizacji wskazanych w Regulaminie uprawnień Klienta wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1, Klient może zareklamować wydany mu Towar stosownie do postanowień Regulaminu, w razie stwierdzenia, że zakupiony przez niego Towar ma wady.
3. Regulamin nie dotyczy realizacji przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej danemu Towarowi przez jego producenta lub dystrybutora. W tym wypadku Klient winien postępować w sposób wynikający z karty gwarancyjnej oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji.
4. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem https://www.grupa-armatura.com/pl-PL/serwis/zglos-reklamacje
5. W zgłoszeniu reklamacji winny być podane następujące informacje: a) imię i nazwisko lub nazwa Klienta, b) adres lub siedziba Klienta, c) inne dane kontaktowe Klienta, w szczególności adres e-mail, nr telefonu, d) dane identyfikujące umowę (numer lub inne oznaczenie umowy np. numer paragonu lub faktury, data zawarcia umowy, data realizacji umowy, nazwa Towaru, ilość zakupionych sztuk, itd.), e) przyczyny reklamacji, w tym określenie wad w sposób umożliwiający prawidłowe i rzetelne rozpoznanie reklamacji, f) sugerowany sposób załatwienia reklamacji (wymiana Towaru na wolny od wad, usunięcie wad lub żądanie obniżenia ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży) oraz ewentualne podanie rachunku bankowego Klienta.
6. Do zgłoszenia powinien być załączony dowód zakupu reklamowanego Towaru, przy czym dowodem tym może być m.in. wystawiony przez Sprzedawcę paragon lub faktura VAT.
7. Do zgłoszenia, w miarę możliwości, winny być załączone zdjęcia zakupionego Towaru, w tym zdjęcia dokumentujące jego wady, jak również inne dokumenty mające znaczenie dla należytego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji. 8. W razie gdyby zgłoszenie Klienta nie zawierało jakiegokolwiek z wyżej wskazanych elementów zgłoszenia reklamacyjnego lub załączników, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem niezwłocznego uzupełnienia braków. Dotyczy to w szczególności wypadków, w których określony brak w zgłoszeniu uniemożliwia jego należyte rozpoznanie. 7
9. Celem należytego rozpoznania zgłoszonej reklamacji Sprzedawca może podejmować z Klientem bieżący kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
10. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających ze złożonej reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
11. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien być opakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport.
12. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpoznania zgłoszonej reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie.
13. Na skutek pozytywnego rozpoznania reklamacji Sprzedawca wymienia zareklamowany Towar na wolny od wad, względnie wadę usuwa, stosownie do żądania Klienta, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową we wskazany przez Klienta sposób jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
14. Sprzedawca poinformuje Klienta o niemożności wymiany Towaru na wolny do wad lub usunięcia wad. Klient zachowuje prawo do odstąpienia od umowy albo żądania obniżenia ceny reklamowanego Towaru.
15. W sytuacji złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub zgłoszenia żądania obniżenia ceny reklamowanego Towaru w warunkach innych niż określone w ust. 16, Sprzedawca może zamiast tego, stosownie do art. 560 § 1 k.c., niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunąć, chyba że dany Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
16. W razie skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient wyda Sprzedawcy zakupiony Towar w sposób, miejscu i czasie ustalonym w porozumieniu z Klientem.
17. W razie skutecznego skorzystania z prawa do żądania obniżenia ceny reklamowanego Towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę ceny w proporcji, w jakiej wartość Towaru z wadami pozostaje do wartości towaru bez wad.
18. Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie rozsądne i należycie udokumentowane koszty związane z realizacją uprawnień Klienta uznanych na skutek zgłoszenia reklamacji.
19. W ramach kosztów określonych w ust. 1 mieszczą się w szczególności koszty dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru, o ile nastąpiło to w zgodzie z zapisami niniejszego Regulaminu.
20. Zwrot ceny sprzedaży lub jej różnicy, a także innych kosztów, stosownie do niniejszego Regulaminu, nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpoznania reklamacji.
21. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient w reklamacji wskaże inny nr konta bankowego.
22. W razie bezzasadności reklamacji, w szczególności jeżeli Sprzedawca nie stwierdzi wady lub stwierdzi, że wada była znana Klientowi w chwili nabycia Towaru, jak również w przypadku nieuzupełnienia przez Klienta zgłoszenia reklamacji w stopniu umożliwiającym jej należyte rozpoznanie, Sprzedawca informuje Klienta o negatywnym rozpoznaniu zgłoszonej przez niego reklamacji.

• Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentom, tj. osobom fizycznym dokonującym czynności prawnych (w tym przypadku: zakupu) niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy konsumentów):
• Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

• Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres sklepinternetowy@kfa.pl lub listownie na adres Armatura Kraków S.A., Sklep Internetowy, ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków).
• Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

• Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia
od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
• W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

• Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

• Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres wskazany przez pracownika Sklepu Internetowego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
• Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

• Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Klientów w relacji ze Sprzedawcą jest Armatura Kraków S.A., NIP: 6750001320.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy w celu realizacji zamówień.