FUNGOO

Fungoo to system wież, modułów i akcesoriów przeznaczonych dla odbiorców prywatnych, do użytku przydomowego, niekomercyjnego, w przestrzeniach o prywatnym (niepublicznym) charakterze.

Są to place zabaw o konstrukcjach wykonanych z drewna, z wieloma różnymi opcjami (modułami) i dodatkami (akcesoriami). Wszystkie są przygotowane do samodzielnego montażu i wyposażone są w komplet akcesoriów montażowych.

Projektując wieże i inne elementy składowe systemu Fungoo mieliśmy na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci użytkujących te place zabaw.

Stworzyliśmy gamę, która charakteryzuje się oryginalną stylistyką oraz wysokim standardem jakości, a dzięki zastosowanym rozwiązaniom jest w stanie dopasować się do dostępnej powierzchni i liczby dzieci.

Drewno w placach zabaw Fungoo posiada kilka jednoznacznych cech: jest sortowane i selekcjonowane pod względem cech wytrzymałościowych, jest przygotowywane ze specjalną dbałością o gładkość wszelkich powierzchni, a krawędzie stanowiące potencjalne zagrożenie są łagodzone maszynowo i dodatkowo szlifowane tak aby wyeliminować ryzyko uszkodzeń w kontakcie z wrażliwą skórą dzieci.

Drewno zabezpieczone jest impregnatami kolorystycznymi, co pozwala nie tylko na zapewnienie trwałości, ale również, poprzez nadanie koloru przy jednoczesnym zachowaniu widocznej struktury drewna, daje niepowtarzalny efekt estetyczny.

Apila Sp. z o. o.

Ul. Akacjowa 4, 62-002 Suchy Las

NIP: 777-307-79-94

REGON: 300905708

e-mail: fungoo@emag.pl

tel: +48728867868

Średni czas realizacji zamówienia 10 dni roboczych

 

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

8 produktów (zobacz wszystkie)
Zabawki
Zabawki na zewnątrz (8)
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Warunki gwarancji i odpowiedzialność za wady wyrobu.

Przedmiotem gwarancji są urządzenia i konstrukcje dostarczone Nabywcy przez firmę Apila Sp. z o.o., zamieszczone w specyfikacji urządzeń w niniejszej karcie gwarancyjnej oraz elementy wymienione w trakcie napraw gwarancyjnych i wpisane do tabeli napraw gwarancyjnych umieszczonej w karcie gwarancyjnej.

1. Gwarancja trwa 24 miesiące od daty montażu (jeżeli montaż wykonywany jest przez firmę Apila Sp. z o.o. lub bezpośredniego podwykonawcę) lub od daty zakupu przez Klienta (daty faktury).

Okres gwarancyjny dla urządzeń zainstalowanych w ramach napraw gwarancyjnych płynie od momentu dokonania naprawy gwarancyjnej

2. Zgłoszenia wadliwości dokonuje właściciel placu zabaw (wadę należy zgłosić niezwłocznie po jej wystąpieniu, a w przypadku poważnych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu, do czasu ich usunięcia właściciel placu zabaw powinien zabezpieczyć urządzenie w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie). Zgłoszenie powinno obejmować datę oraz w miarę szczegółowy opis zaistniałych wad bądź usterek z podaniem ilości wadliwych elementów, ponadto do zgłoszenia należy załączyć materiał zdjęciowy prezentujący zaistniałą wadę

3. Gwarancja obejmuje wady fabryczne ujawnione w wyniku eksploatowania urządzeń (czyli wady, które powodują, że dany element nie spełnia funkcji wynikających z jego konstrukcji i przeznaczenia) lub wady stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników – wady te usuwane są przez Producenta bezpłatnie. Wadami fabrycznymi nie są uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie normalnej eksploatacji, bądź wynikające z naturalnego zużycia w następstwie normalnej eksploatacji,

4. Drewno - dopuszczalne są: zmiany w strukturze drewna (rysy i pęknięcia), które nie stanowią zagrożenia dla nośności konstrukcji drewnianej, a są naturalnym zjawiskiem wynikającym z procesów zachodzących w strukturze drewna, w szczególności za dopuszczalne uważane są: pęknięcia wtórne niemechaniczne o szerokości otworu nie przekraczającej 10% szerokości elementu (np. dla kantówek 70x70mm – do 7mm szerokości pęknięcia), pęknięcia mechaniczne (np. przy nawiertach elementów), o długości nie przekraczającej szerokości danego elementu, pęknięcia typu „włos” czyli ledwo widoczne (mikropęknięcia), pęknięcia wychodzące na czoło nie dłuższe niż szerokość elementu, sęki zdrowe zrośnięte o średnicy nie przekraczającej 2/3 szerokości elementu, czarne ołówkowe sęki do 5mm jeżeli nie tworzą grup, częściowo zrośnięte sęki, sęki z korą, sęki skrzydlate i niezrośnięte sęki o średnicy do 10% szerokości elementu +50mm, sęki skrajne bez ograniczeń, wraz z wypadającymi i uszkodzonymi, jeśli nie uszkodzono pokrycia („po usunięciu bez otworów”), miejsca uszkodzone w okolicach sęków (do 20% powierzchni sęku), w innych przypadkach do 20% maksymalnej wysokości sęku (jedno miejsce na metr)

5. Drewno - niedopuszczalne są: widoczne: kora lub łyko, oflisy na krawędziach elementów, uszkodzenia na skutek działania owadów lub grzyba, pęknięcia przenikające z wyjątkiem tych wychodzących na czoło, pęknięcia przebiegające ze strony zewnętrznej na bok, pęknięcia odłupujące, pęknięcia po wewnętrznej stronie deski przebiegające przez całą długość elementu

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

- wandalizmu i dewastacji

- pożaru,

- innych klęsk żywiołowych,

- kradzieży elementów urządzeń,

- samodzielnego montażu wykonanego niezgodnie z dostarczonymi rysunkami technicznymi oraz ze sztuką budowlaną,

- wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy,

- wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn.

7. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę części uznanej za wadliwą - w przypadku naprawy gwarancyjnej firma Apila Sp. z o.o. ponosi koszty dojazdu ekipy montażowej na miejsce zainstalowania produktu. Jeżeli wystąpi konieczność wysłania produktu lub jego podzespołów koszty przesyłki również ponosi firma Apila Sp. z o.o. W przypadkach gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, Producent zastrzega sobie prawo wymiany produktu na nowy, wolny od wad lub zwrócenia Nabywcy uiszczoną w dniu zakupu cenę.

8. Karta gwarancyjna bez daty wpisów, odpowiednich podpisów, pieczątek i nr faktury jest nieważna.

Reklamacja:

1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

pisemnie na adres: 62-002 Suchy Las, ul. Akacjowa 4.;

4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 66-320 Trzciel, ul. Zbąszyńska 21. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku, gdy towar został poddany modyfikacji przez Kupującego.

8. Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają również w przypadku, gdy Kupujący nie zezwoli Sprzedającemu na dokonanie oględzin wadliwego towaru lub jeśli sam usunie wadę bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

9. Roszczenia z tytułu gwarancji nie przysługują Kupującemu w przypadku uszkodzeń towaru, które wystąpiły na skutek niewłaściwego lub niedbałego traktowania, nadużycia oraz na skutek elektrycznych i/lub mechanicznych oddziaływań wykraczających poza właściwe użycie.

10. Reklamacje ilościowe dotyczące braków w dostawie powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania dostawy przez Kupującego.

11. Kupujący przesyła reklamowany towar na koszt Sprzedającego wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym formy przesyłki.

12. Sprzedający dostarczy nowe towary wolne od wad lub usunie wadę nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do magazynu   Sprzedającego( 66-320 Trzciel, ul. Zbąszyńska 21).

13 W przypadku bezzasadnej reklamacji, Kupujący zostanie obciążony kosztami transportu towaru.

14. Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wadę towaru w granicach wartości tego towaru, tj. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł, bądź mógł ponieść Kupujący na skutek zakupienia towaru wadliwego i jego wykorzystania bądź braku możliwości wykorzystania, chyba, że Sprzedający wiedział o wadzie w chwili sprzedaży.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres:ul. Akacjowa 4; 62-002 Suchy Las;


2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy oraz dziale FAQ. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.


3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:


dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.


4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu od sprzedającego do kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Koszt dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem i stwierdzenia stanu jego nienaruszoności.


6. Wysokośc kosztów zwrotu towarów do Sprzedającego jest każdorazowo określana indywidulanie na podstawie gabarytów zamówienia oraz lokalizacji klienta z której ma być dokonany zwrot.


7.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument może zwrócić Produkt na adres: 66-320 Trzciel, ul. Zbąszyńska 21 w dniach od pon-pt w godzinach od 8-14 po wcześniejszej awizacji dostawy Sprzedawcy.


8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


9.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:


Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) zamówienia indywidualne - produkty tworzone według projektu klienta lub produkty z katalogu zmodyfikowane na prośbę klienta np. ze zmodyfikowanymi wymiarami podanymi przez klienta, malowane na inny kolor niż teak.

(2) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tak jak malowanie drewna na wskazany w ofercie kolor inny niż teak;

(4) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klientów w relacji ze Sprzedawcą jest Agito Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000475630. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 10.000.400,00 zł, NIP: 527-23-80-769
    Regon: 015206780
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. 
    Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
  3. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy w celu realizacji zamówień.

Koszt dostawy za pobraniem wynosi 29,00 zł.

 

Darmowa dostawa od wartości zamówienia 99,00 zł.