Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
AGD
Dziecko i Mama
Zabawki
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Kultura i Rozrywka
 
Kontakt ze sklepem
Godziny pracy BOK
 • pon. - pt.: 9:00-17:00
Formularze kontaktowe

Konkurs "Dinozaur z LEGO"

eMAG  ›  Info Center  ›  Regulaminy promocji  ›  Konkurs "Dinozaur z LEGO"

Regulamin konkursu „DINOZAUR Z LEGO”

§ 1

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa zasady Konkursu pod nazwą „Dinozaur z LEGO” (zwanego dalej “Konkursem“) organizowanym na funpagu (Facebook)  pl  https://pl-pl.facebook.com/eMAGpl/.
 2. Organizatorem Konkursu jest Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189),
  Inflancka 4A, prowadząca sklep internetowy emag.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475630, o kapitale zakładowym w wysokości 10 001 600,00 zł w całości opłaconym, NIP: 527-23-80-769 (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator jest fundatorem i wydającym nagrody, o których mowa w § 4 Regulaminu i płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509).
 4. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu oraz Konkurs.
 5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 30 września 2018 do dnia 6 października 2018.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 7. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej “Uczestnikiem“), może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto w portalu Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie portalu Facebook dostępnym pod adresem http://www.facebook.com/legal/terms. Niedozwolone jest branie udziału w Konkursie za pośrednictwem więcej niż jednej tożsamości internetowej.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy
  i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
  z pracownikami i przedstawicielami podmiotów wymienionych powyżej.
 9. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na inne podmioty.
 10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Każdy Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności dotyczącej Konkursu.
 11. Regulamin dostępny jest do wglądu w sekcji notatki na fanpage pl

§ 2

Warunki przystąpienia do Konkursu

 1. Osoba przystępująca do Konkursu akceptuje Regulamin Konkursu oraz w ten sposób wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Uczestnik jest zobowiązany przekazać dane osobowe w przypadku wybrania Uczestnika jako jednego ze zwycięzców Konkursu. Uczestnik będzie zobowiązany podać następujące dane w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w 3 ust. 6:
 3. Imię
 4. Nazwisko
 5. Adres do wysyłki Nagrody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnia zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych, błędnych oraz takich, w przypadku których ma on wątpliwości co do rzetelności podanych danych. W przypadku otrzymania zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych określonych w Regulaminie, Organizator nie będzie zobowiązany do powiadomienia o negatywnej weryfikacji takiego zgłoszenia.
 7. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach ze zdjęcia jego pracy konkursowej przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji.
 8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa oraz jej zdjęcie są jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tych utworów.

§ 3

Zasady Konkursu

 1. Opis zadania:

Zadaniem  Uczestnika jest umieszczenie w okresie od dnia 30 września 2018 do dnia 6 października 2018  na funpage eMAG.pl https://pl-pl.facebook.com/eMAGpl/,  w formie komentarza pod postem konkursowym, zdjęcia dinozaura zbudowanego  z klocków LEGO.

 1. Każdy z Uczestników Konkursu może w nim wziąć udział tylko jeden raz.
 2. Prace nie mogą być wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nie mogą naruszać praw osób trzecich, ani przedstawiać treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje. Organizator ma prawo do usunięcia treści, jeśli nie będą one spełniały warunków określonych w zdaniu poprzedzającym bez informowania o tym Uczestnika.
 3. Jury wybierze najciekawsze zgłoszenia i nagrodzi 5 prac. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców Nagród w oparciu
  o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 4. W ciągu tygodnia od zakończenia Konkursu na funpage pl  https://pl-pl.facebook.com/eMAGpl/ zostanie zamieszczona informacja o zwycięskich pracach konkursowych.
 5. O przyznanej nagrodzie laureaci Konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni w wiadomości prywatnej przesłanej przez Organizatora za pośrednictwem Facebooka.
 6. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę, w odpowiedzi zwrotnej na wiadomość wskazaną w ust. 6, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców, adresu do wysłania Nagrody.
 7. Organizator zastrzega, że zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy nabywa Organizator z dniem wydania Nagrody osobom nagrodzonym.

§ 4

Nagrody

 

 1. Nagrodą w konkursie jest: 5 (pięć) zestawów, każdy zestaw składa się z:

Puzzli Clementoni Jurassic World, 250 elementów o wartości 19,45 zł

Oraz Klocków Lego “Ucieczka z laboratorium ze stygimolochem” o wartości 189,99 zł

 

 1. Przekazanie Nagrody zwycięzcy odbędzie się za pośrednictwem kuriera na koszt Organizatora.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 3. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:nie odbierze Nagrody w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  § 5Dane osobowe Uczestników Konkursu
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału
  w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy żądania ich usunięcia. Cofnięcie takiej zgody w trakcie Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do Nagrody.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się https://www.emag.pl/info/polityka-ochrony-prywatnosci
 4. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle, bądź nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu jest jednoznaczne z wykluczeniem z Konkursu.
 5. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu – Zdobywca nagrody wyraża zgodę na publikowanie nazwy Uczestnika na funpage pl  https://pl-pl.facebook.com/eMAGpl/

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.

§ 7

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać mailem na adres reklamacje@emag.pl. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji o zwycięskich pracach konkursowych.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły