Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
AGD
Dziecko i Mama
Zabawki
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Kultura i Rozrywka
 
Kontakt ze sklepem
Godziny pracy BOK
  • pon. - pt.: 9:00-17:00
Formularze kontaktowe

Regulamin “Kup produkty dla Twojego dziecka i zyskaj voucher na -15%”

eMAG  ›  Info Center  ›  Regulaminy promocji  ›  Regulamin “Kup produkty dla Twojego dziecka i zyskaj voucher na -15%”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki promocji pod nazwą “Kup produkty dla Twojego dziecka i zyskaj voucher na -15%” (zwanej dalej “Promocja“) organizowanej w sklepie internetowym www.emag.pl.
2. Organizatorem Promocji jest Agito Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475630, o kapitale zakładowym w wysokości 10 001 600,00 zł NIP: 527-23-80-769 (zwany dalej: „Organizator”).
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Promocji. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w Promocji należy kierować do Organizatora.

§2
CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja rozpoczyna się 01.09.2018 roku o godz. 1:00 i trwa do dnia 30.09.2018 roku do godz. 23.59. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją.

§3
MECHANIZM PROMOCJI

1. Promocja polega na zakupie wybranych produktów marki: Bebilon, Pampers, Pufies i otrzymaniu vouchera. Voucher uprawnia do uzyskania rabatu -15% przy zakup ie dowolnego zestawu/zestawów LEGO DUPLO, gdzie sprzedawcą jest Organizator i nie dotyczy zestawów LEGO DUPLO sprzedawanych przez pozostałych sprzedawców na www.emag.pl. Voucher będzie doręczony Uczestnikowi Promocji w przesyłce razem z zamówieniem.
2. Zamówienie dotyczące minimum jednego produktu z wymienionych w pkt.1 marek należy złożyć do 20.09.2018 r.
Zamówienie z wykorzystaniem vouchera należy złożyć do 30.09.2018 r. Wartość zamówionych produktów z wyszczególnionych w pkt. 1 marek, aby uzyskać voucher nie ma znaczenia.
3. Aby wykorzystać voucher przy składaniu zamówienia należy wpisać kod podany na voucherze. Voucher może być wykorzystany jednorazowo.
4. Promocja łączy się z innymi promocjami Organizatora.
5. Ilość zestawów LEGO DUPLO biorących udział w Promocji jest ograniczona.
6. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze.

§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza akceptację Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji na korzyść Uczestnika.

2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy tylko tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizację Promocji oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem Promocji, a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.
3. Jeden użytkownik może kupić w Promocji ograniczoną liczbę produktów. Liczba produktów jest różna dla każdej kategorii produktów.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie regulaminy dostępne na stronie www.emag.pl oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły