Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
AGD
Dziecko i Mama
Zabawki
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Kultura i Rozrywka
 
Kontakt ze sklepem
Godziny pracy BOK
  • pon. - pt.: 9:00-17:00
Formularze kontaktowe

Regulamin BRAUN

eMAG  ›  Info Center  ›  Regulaminy promocji  ›  Regulamin BRAUN

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ I KONKURSU pod wspólną nazwą „BRAUN ZWROT KASY – ZIMA 2018”

W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany zmieniając brzmienie zapisu:

1. § 1 punkt 8:

PROMOCJA i KONKURS obowiązują:
a) w Sklepach Internetowych od 01.11.2018r. od godz. 00:00 do 31.12.2018r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia/Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego) lub do wyczerpania puli nagród, o których mowa w §4 pkt.1, jeśli nastąpi to przed dniem 31.12.2018r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy wystawiania dokumentów zakupu (paragon/faktura) przez Sklepy Internetowe. UCZESTNIK PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego, a także do podjęcia wszelkich działań aby uzyskać potrzebny do rejestracji dowód zakupu w terminie wymaganym do rejestracji w PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSIE,
b) w Sklepach stacjonarnych w godzinach ich funkcjonowania, w terminie od 02.11.2018r. do 31.12.2018r. lub do wyczerpania puli nagród, o których mowa w §4 pkt.1, jeśli nastąpi to przed dniem 31.12.2018r. Informacja o wyczerpaniu puli nagród będzie dostępna na stronie www.braunzwrotkasy.pl

Zastępuje się treścią:

PROMOCJA obowiązuje:
a) w Sklepach Internetowych od 01.11.2018r. od godz. 00:00 do 31.01.2019r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia/Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego) lub do wyczerpania puli nagród, o których mowa w §4 pkt.1, jeśli nastąpi to przed dniem 31.01.2019r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy wystawiania dokumentów zakupu (paragon/faktura) przez Sklepy Internetowe. UCZESTNIK PROMOCJI jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego, a także do podjęcia wszelkich działań aby uzyskać potrzebny do rejestracji dowód zakupu w terminie wymaganym do rejestracji w PROMOCJI,
b) w Sklepach stacjonarnych w godzinach ich funkcjonowania, w terminie od 02.11.2018r. do 31.01.2019r. lub do wyczerpania puli nagród, o których mowa w §4 pkt.1, jeśli nastąpi to przed dniem 31.01.2019r. Informacja o wyczerpaniu puli nagród będzie dostępna na stronie www.braunzwrotkasy.pl
KONKURS obowiązuje:
a) w Sklepach Internetowych od 01.11.2018r. od godz. 00:00 do 31.12.2018r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia/Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego) lub do wyczerpania puli nagród, o których mowa w §4 pkt.1, jeśli nastąpi to przed dniem 31.12.2018r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy wystawiania dokumentów zakupu (paragon/faktura) przez Sklepy Internetowe. UCZESTNIK PROMOCJI i KONKURSU jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego, a także do podjęcia wszelkich działań aby uzyskać potrzebny do rejestracji dowód zakupu w terminie wymaganym do rejestracji w PROMOCJI i KONKURSIE,
b) w Sklepach stacjonarnych w godzinach ich funkcjonowania, w terminie od 02.11.2018r. do 31.12.2018r. lub do wyczerpania puli nagród, o których mowa w §4 pkt.1, jeśli nastąpi to przed dniem 31.12.2018r. Informacja o wyczerpaniu puli nagród będzie dostępna na stronie www.braunzwrotkasy.pl

2. §2 punkt 1 lit b:

Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.braunzwrotkasy.pl i załączyć skan dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT wystawiona osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. bez NIP nabywcy) najpóźniej do dnia 07.01.2019 (chyba, że dostępna pula nagród zostanie wyczerpana przez uczestników we wcześniejszym terminie), a następnie wysłać go za pośrednictwem tej strony internetowej. Po naciśnięciu przycisku „Wyślij i drukuj” zgłoszenie zostanie potwierdzone komunikatem o treści „Twoje zgłoszenie zostało wysłane”. Następnie po naciśnięciu przycisku „Drukuj” wygenerowany zostanie formularz w postaci pliku PDF wraz z numerem zgłoszenia,

Zastępuje się treścią:

Wypełnić formularz zgłoszeniowy dotyczący PROMOCJI na stronie internetowej www.braunzwrotkasy.pl i załączyć skan dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT wystawiona osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. bez NIP nabywcy) najpóźniej do dnia 07.02.2019 (chyba, że dostępna pula nagród zostanie wyczerpana przez uczestników we wcześniejszym terminie), a następnie wysłać go za pośrednictwem tej strony internetowej. Po naciśnięciu przycisku „Wyślij i drukuj” zgłoszenie zostanie potwierdzone komunikatem o treści „Twoje zgłoszenie zostało wysłane”. Następnie po naciśnięciu przycisku „Drukuj” wygenerowany zostanie formularz w postaci pliku PDF wraz z numerem zgłoszenia,

3. §2 punkt 5:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego może nastąpić najpóźniej do dnia 07.01.2019 r. do godz. 23:59. Listy polecone, przesyłki kurierskie z formularzami zgłoszeniowymi i niezbędnymi załącznikami, muszą zostać doręczone na adres ORGANIZATORA, o którym mowa w §2 pkt.1 lit d, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2018 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą weryfikowane i nie biorą udziału w PROMOCJI. Pula nagród wyczerpuje się z chwilą pozytywnego zweryfikowania pełnych zgłoszeń takiej liczby UCZESTNIKÓW PROMOCJI, która wyczerpie łączną ilość nagród przewidzianą w PROMOCJI. Przez pełne zgłoszenie rozumie się spełnienie wszystkich czynności wskazanych w §2 pkt.1.

Zastępuje się treścią:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dotyczącego PROMOCJI może nastąpić najpóźniej do dnia 07.02.2019 r. do godz. 23:59. Listy polecone, przesyłki kurierskie z formularzami zgłoszeniowymi i niezbędnymi załącznikami, muszą zostać doręczone na adres ORGANIZATORA, o którym mowa w §2 pkt.1 lit d, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2018 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą weryfikowane i nie biorą udziału w PROMOCJI. Pula nagród wyczerpuje się z chwilą pozytywnego zweryfikowania pełnych zgłoszeń takiej liczby UCZESTNIKÓW PROMOCJI, która wyczerpie łączną ilość nagród przewidzianą w PROMOCJI. Przez pełne zgłoszenie rozumie się spełnienie wszystkich czynności wskazanych w §2 pkt.1.

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ I KONKURSU pod wspólną nazwą „BRAUN ZWROT KASY – ZIMA 2018”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa, zwana dalej PROMOCJĄ i konkurs, zwany dalej KONKURSEM, prowadzone pod wspólną nazwą „BRAUN ZWROT KASY – ZIMA 2018”.

2. Organizatorem PROMOCJI oraz KONKURSU jest TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań, REGON 300281544, NIP 7831614725, KRS 0000255462, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 60 000,00 zł, tel./fax 061 830 00 95, zwana dalej ORGANIZATOREM.

3. Fundatorem nagród w PROMOCJI oraz KONKURSIE jest NAVO Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, REGON 277632751, NIP 646-25-26-337, KRS 0000046562, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 21 583 250,00 zł tel./fax 061 830 00 95, zwana dalej FUNDATOREM.

4. Administratorem danych osobowych jest, NAVO Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, REGON 277632751, NIP 646-25-26-337, KRS 0000046562, adres e-mail: iod.no.pl@orbico.com, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 21 583 250,00 zł tel./fax 061 830 00 95, zwana dalej ADMINISTRATOREM. PROMOCJA i KONKURS są prowadzone przez ADMINISTRATORA za pośrednictwem ORGANIZATORA, któremu ADMINISTRATOR zleci przeprowadzenie PROMOCJI i KONKURSU w imieniu i na rzecz ADMINISTRATORA.

5. Uczestnikiem PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU może być wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili dokonywania zakupu PRODUKTU ukończyła 18 lat, zwana dalej UCZESTNIKIEM PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU.

6. W PROMOCJI oraz KONKURSIE nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele ORGANIZATORA, FUNDATORA, oraz ADMINISTRATORA, a także członkowie ich najbliższej rodziny, pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu PROMOCJI lub KONKURSU oraz wstępni i zstępni wymienionych. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci oraz osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.

7. PROMOCJA i KONKURS jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w autoryzowanych sklepach sieci handlowych, sklepach rynku tradycyjnego oraz sklepach internetowych. Lista sklepów została zamieszczona w ZAŁĄCZNIKU Nr 1.

8. PROMOCJA i KONKURS obowiązują: a) w Sklepach Internetowych od 01.11.2018r. od godz. 00:00 do 31.12.2018r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia/Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego) lub do wyczerpania puli nagród, o których mowa w §4
pkt.1, jeśli nastąpi to przed dniem 31.12.2018r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy wystawiania dokumentów zakupu (paragon/faktura) przez Sklepy Internetowe. UCZESTNIK PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego, a także do podjęcia wszelkich działań aby uzyskać potrzebny do rejestracji dowód zakupu w terminie wymaganym do rejestracji w PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSIE, b) w Sklepach stacjonarnych w godzinach ich funkcjonowania, w terminie od 02.11.2018r. do 31.12.2018r. lub do wyczerpania puli nagród, o których mowa w §4 pkt.1, jeśli nastąpi to przed dniem 31.12.2018r. Informacja o wyczerpaniu puli nagród będzie dostępna na stronie www.braunzwrotkasy.pl

9. Aby wziąć udział w KONKURSIE, należy wcześniej zarejestrować się w PROMOCJI. Nie można wziąć udziału tylko w KONKURSIE bez udziału w PROMOCJI.

10. PROMOCJĄ oraz KONKURSEM będą objęte tylko wybrane produkty Braun do golenia i stylizacji, zwane dalej PRODUKTAMI, zakupione tylko w wybranych sklepach. Szczegółowa lista PRODUKTÓW wymieniona została w ZAŁĄCZNIKU Nr 2.

11. UCZESTNIK PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU przystępując do PROMOCJI lub do PROMOCJI i KONKURSU wyraża zgodę na przetwarzanie przez ADMINISTRATORA jego danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia w celu przeprowadzenia PROMOCJI i KONKURSU zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas PROMOCJI i KONKURSU jest – w rozumieniu tej ustawy – ADMINISTRATOR, który będzie je przetwarzać w ww. celu. ADMINISTRATOR powierza ORGANIZATOROWI przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia PROMOCJI i KONKURSU począwszy – od określonego w §1 ust.8 – dnia 01.11.2018r., na co UCZESTNIK PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU również wyraża zgodę. Podanie danych przez uczestników ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla wzięcia udziału w PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSIE. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12. Wycofanie przez UCZESTNIKA PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU zgody na przetwarzanie danych osobowych po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w §4 pkt 5 lub §5 pkt 6, ale przed odebraniem przez UCZESTNIKA nagrody w KONKURSIE lub PROMOCJI i KONKURSIE, może uniemożliwić ORGANIZATOROWI wykonanie zobowiązania do wydania nagrody. W takim wypadku ORGANIZATOR jest zwolniony ze swojego zobowiązania wobec UCZESTNIKA, a UCZESTNIKOWI nie przysługują w związku z tym żadne roszczenia wobec ORGANIZATORA.

13. UCZESTNIK PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU przystępując do PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU wyraża zgodę na postanowienia niniejszego REGULAMINU i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

14. UCZESTNIKIEM PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU nie może być osoba, która jest jednocześnie uczestnikiem w programie Satysfakcji Gwarantowanej BRAUN, o którym mowa na stronie www.braun.pl/pl-pl/promotions/money-back-guarantee.

15. Treść niniejszego REGULAMINU dostępna będzie w: a) siedzibie ORGANIZATORA: TQ GROUP SP. Z O.O. ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań b) na stronie www.braunzwrotkasy.pl c) w odpowiednich punktach (punkty przeznaczone do obsługi klienta) sklepów sieci handlowych, sklepów rynku tradycyjnego lub na stronach internetowych sklepów biorących udział w PROMOCJI i KONKURSIE.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Aby wziąć udział w PROMOCJI należy, w czasie trwania PROMOCJI, o której mowa w §1 pkt.8, spełnić łącznie następujące warunki:
a) Dokonać zakupu min. 1 jednostki zakupowej za minimum 199 PLN fabrycznie nowego PRODUKTU spośród określonych w §1 pkt.10 (ZAŁĄCZNIK NR 2) niniejszego REGULAMINU, w sklepach określonych w §1 pkt.7 (ZAŁĄCZNIK NR 1),
b) Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.braunzwrotkasy.pl i załączyć skan dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT wystawiona osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. bez NIP nabywcy) najpóźniej do dnia 07.01.2019 (chyba, że dostępna pula nagród zostanie wyczerpana przez uczestników we wcześniejszym terminie), a następnie wysłać go za pośrednictwem tej strony internetowej. Po naciśnięciu przycisku „Wyślij i drukuj” zgłoszenie zostanie potwierdzone komunikatem o treści „Twoje zgłoszenie zostało wysłane”. Następnie po naciśnięciu przycisku „Drukuj” wygenerowany zostanie formularz w postaci pliku PDF wraz z numerem zgłoszenia,
c) Zachować dowód zakupu poświadczający dokonanie zakupu PRODUKTÓW biorących udział w PROMOCJI oraz oryginalne opakowanie produktu,
d) Podpisać imieniem i nazwiskiem wydrukowany formularz i wraz z kopią dowodu zakupu oraz wyciętym kodem kreskowym EAN z opakowania zakupionego PRODUKTU objętego PROMOCJĄ, dostarczyć w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego listem poleconym lub przesyłką kurierską na poniższy adres (liczy się data wpływu do siedziby ORGANIZATORA):
TQ Group Sp. z o.o.
ul. Albańska 18/6
60-123 Poznań
Z dopiskiem „BRAUN ZWROT KASY”.

Kod EAN musi być zgodny z kodami kreskowymi EAN podanymi w ZAŁĄCZNIKU NR 2.

Za odebrane nie będą uznawane formularze zgłoszeniowe dostarczone osobiście do siedziby ORGANIZATORA. ORGANIZATOR nie dokonuje zwrotów, nadesłanej w ramach PROMOCJI dokumentacji, w tym kodów kreskowych EAN.

2. Nabycie jednego PRODUKTU, objętego PROMOCJĄ upoważnia do otrzymania jednej nagrody, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów REGULAMINU.

3. Każdy UCZESTNIK może wziąć udział w PROMOCJI nie więcej niż 3-krotnie, zakładając, że każdorazowo spełni warunki określone w REGULAMINIE.

4. Każdy PRODUKT musi być zarejestrowany na oddzielnym formularzu zgłoszeniowym opatrzonym kolejnym numerem zgłoszenia.

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego może nastąpić najpóźniej do dnia 07.01.2019 r. do godz. 23:59. Listy polecone, przesyłki kurierskie z formularzami zgłoszeniowymi i niezbędnymi załącznikami, muszą zostać doręczone na adres ORGANIZATORA, o którym mowa w §2 pkt.1 lit d, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2018 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą weryfikowane i nie biorą udziału w PROMOCJI. Pula nagród wyczerpuje się z chwilą pozytywnego zweryfikowania pełnych zgłoszeń takiej liczby UCZESTNIKÓW PROMOCJI, która wyczerpie łączną ilość nagród przewidzianą w PROMOCJI. Przez pełne zgłoszenie rozumie się spełnienie wszystkich czynności wskazanych w §2 pkt.1.

6. ADMINISTRATOR za pośrednictwem ORGANIZATORA poinformuje o wyczerpaniu puli nagród, o których mowa w § 4 pkt.1 za pośrednictwem strony internetowej www.braunzwrotkasy.pl

7. Udział w PROMOCJI jest dobrowolny i bezpłatny.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w PROMOCJI i KONKURSIE należy, w czasie trwania PROMOCJI i KONKURSU, o których mowa w §1 pkt.8, spełnić łącznie następujące warunki:
a) Dokonać zakupu min. 1 jednostki zakupowej za minimum 199 PLN fabrycznie nowego PRODUKTU spośród określonych w §1 pkt.10 (ZAŁĄCZNIK NR 2) niniejszego REGULAMINU, w sklepach określonych w §1 pkt.7 (ZAŁĄCZNIK NR 1),
b) Wypełnić najpóźniej do dnia 07.01.2019 formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.braunzwrotkasy.pl, załączyć skan dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT wystawiona osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. bez NIP nabywcy) zaznaczyć opcję „Biorę udział w konkursie” oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Dlaczego golarki Braun są najlepszym prezentem świątecznym dla mężczyzny?”. Odpowiedź może zawierać maksymalnie 250 znaków. Następnie formularz należy wysłać za pośrednictwem tej strony internetowej. Po naciśnięciu przycisku „Wyślij i drukuj” zgłoszenie zostanie potwierdzone komunikatem o treści „Twoje zgłoszenie zostało wysłane”. Następnie po naciśnięciu przycisku „Drukuj” wygenerowany zostanie formularz w postaci pliku PDF wraz z numerem zgłoszenia,
c) Zachować dowód zakupu poświadczający dokonanie zakupu PRODUKTÓW biorących udział w PROMOCJI i KONKURSIE oraz oryginalne opakowanie PRODUKTU,
d) Podpisać imieniem i nazwiskiem wydrukowany formularz i wraz z kopią dowodu zakupu oraz wyciętym kodem kreskowym EAN z opakowania zakupionego PRODUKTU objętego PROMOCJĄ i KONKURSEM, dostarczyć w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego listem poleconym lub przesyłką kurierską na poniższy adres (liczy się data wpływu do siedziby ORGANIZATORA):
TQ Group Sp. z o.o.
ul. Albańska 18/6
60-123 Poznań
z dopiskiem „BRAUN ZWROT KASY”.

Kod EAN musi być zgodny z kodami kreskowymi EAN podanymi w ZAŁĄCZNIKU NR 2. Za odebrane nie będą uznawane formularze zgłoszeniowe dostarczone osobiście do siedziby ORGANIZATORA. ORGANIZATOR nie dokonuje zwrotów, nadesłanej w ramach PROMOCJI dokumentacji, w tym kodów kreskowych EAN.

2. Treść przesłana w formularzu zgłoszenia jako odpowiedź na pytanie konkursowe musi być:
a) w pełni oryginalnym utworem UCZESTNIKA PROMOCJI i KONKURSU
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem,
c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych,
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich,
e) nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień REGULAMINU.

3. Każdy UCZESTNIK może wziąć udział w PROMOCJI i KONKURSIE nie więcej niż 3-krotnie, zakładając, że każdorazowo spełni warunki określone w REGULAMINIE, ale może zostać nagrodzony tylko jeden raz.

4. Każdy PRODUKT musi być zarejestrowany na oddzielnym formularzu zgłoszeniowym opatrzonym kolejnym numerem zgłoszenia.

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego może nastąpić najpóźniej do dnia 07.01.2019 r. do godz. 23:59. Przez pełne zgłoszenie rozumie się spełnienie wszystkich czynności wskazanych w §3 pkt.1 i 2.

6. Udział PROMOCJI i KONKURSIE jest dobrowolny i bezpłatny.

§4 NAGRODY W PROMOCJI

1. Nagrodą w PROMOCJI jest sprzedaż premiowa w postaci środków pieniężnych, których wartość uzależniona jest od modelu i wartości zakupionego przez UCZESTNIKA PROMOCJI PRODUKTU, który to zostanie przekazany przelewem na rachunek bankowy wskazany przez UCZESTNIKA po spełnieniu przez niego warunków udziału w PROMOCJI, zwana dalej NAGRODĄ W PROMOCJI. Minimalna wartość nagrody to 50 zł, a maksymalna to 200 zł. Łączna pula środków pieniężnych, jaką Fundator przeznaczył na Nagrody to 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

2. NAGRODA W PROMOCJI – sprzedaż premiowa w postaci środków pieniężnych: uzależniona jest od ceny zakupu PRODUKTU i wynosi:
Cena brutto produktów do golenia i stylizacji Braun NAGRODA (wartość zwrotu) 199-398,99 PLN 50 PLN 399-599,99 PLN 100 PLN 600 i > PLN 200 PLN

3. Zgłoszenia złożone przez UCZESTNIKÓW PROMOCJI będą przez ADMINISTRATORA za pośrednictwem ORGANIZATORA weryfikowane w zakresie ich zgodności z postanowieniami niniejszego REGULAMINU oraz przepisami prawa.

4. NAGRODA W PROMOCJI może zostać przyznana tylko i wyłącznie po otrzymaniu przez ORGANIZATORA potwierdzenia wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie www.braunzwrotkasy.pl oraz odebrania przesyłki pocztowej lub kurierskiej, doręczonej do siedziby ORGANIZATORA, zawierającej wypełniony formularz zgłoszeniowy, kopię dowodu zakupu oraz wycięty kod kreskowy EAN z opakowania PRODUKTU.

5. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i spełnieniu przez UCZESTNIKA PROMOCJI warunków udziału w PROMOCJI, UCZESTNIK PROMOCJI otrzyma NAGRODĘ w PROMOCJI w postaci przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy podany przez niego w formularzu zgłoszenia, w terminie do 60 dni od daty odebrania przez ORGANIZATORA przesyłki pocztowej lub kurierskiej zawierającej dokumenty wymienione w §4 pkt.4.

6. ADMINISTRATOROWI za pośrednictwem ORGANIZATORA przysługuje prawo żądania okazania oryginału dowodu zakupu PRODUKTÓW lub weryfikacji prawidłowości złożonego przez UCZESTNIKA PROMOCJI zgłoszenia w każdy dopuszczalny sposób. ORGANIZATOR może również poprosić UCZESTNIKA PROMOCJI o przesłanie skanu dokumentu poświadczającego jego dane osobowe.

7. UCZESTNIK PROMOCJI nie ma prawa odbioru NAGRODY W PROMOCJI osobiście w siedzibie ORGANIZATORA.

8. UCZESTNIKOWI PROMOCJI nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości NAGRODY W PROMOCJI, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania NAGRODY W PROMOCJI na osoby trzecie.

9. NAGRODA W PROMOCJI nie podlega wymianie na inną nagrodę ani pieniężną, ani rzeczową.

10. ADMINISTRATOR za pośrednictwem ORGANIZATORA ma prawo do wykluczenia z PROMOCJI zgłoszeń UCZESTNIKÓW PROMOCJI, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego REGULAMINU lub przepisy prawa. ADMINISTRATOR za pośrednictwem ORGANIZATORA może wykluczyć UCZESTNIKÓW z PROMOCJI w szczególności w następujących przypadkach: a. Zgłoszenie jest niepełne, nieoryginalne, nieczytelne, uszkodzone w sposób uniemożliwiający dokonanie weryfikacji lub budzi uzasadnioną wątpliwość ADMINISTRATORA i/lub ORGANIZATORA w zakresie tych cech, b. UCZESTNIK PROMOCJI podał niepełne lub nieprawdziwe dane osobowe, c. Istnieje rozbieżność pomiędzy danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym, a danymi na dowodzie zakupu, (jeśli takowe są tam podane), d. Więcej niż jeden UCZESTNIK PROMOCJI użył dla celów udziału w PROMOCJI jednego, tego samego dowodu zakupu PRODUKTU.

11. Nabywca PRODUKTU traci prawo do NAGRODY W PROMOCJI w przypadku odstąpienia od umowy nabycia PRODUKTU, rozwiązania umowy nabycia PRODUKTU, zwrotu PRODUKTU, naruszenia postanowień niniejszego REGULAMINU, naruszenia przepisów prawa. UCZESTNIK PROMOCJI jest wówczas zobowiązany do zwrotu NAGRODY W PROMOCJI, jaką otrzymał. Zwrotu NAGRODY W PROMOCJI należy dokonać na adres wskazany przez ORGANIZATORA na koszt UCZESTNIKA.

12. ADMINISTRATOR za pośrednictwem ORGANIZATORA składa przyrzeczenie publiczne przyznania NAGRÓD W PROMOCJI, o których mowa §4 w pkt. 1, na warunkach określonych w REGULAMINIE.

§5 NAGRODA W KONKURSIE

1. Nagrodą w KONKURSIE, zwaną dalej NAGRODĄ KONKURSOWĄ, jest: voucher WyjatkowyPrezent.pl o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) do realizacji na dowolnie wybrane świadczenia dostępne w ofercie WyjatkowyPrezent.pl oraz Przewodnik National Geographic „Polska pełna przeżyć” o wartości 37 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 00/100) oraz nagroda pieniężna w wysokości 37 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych). Łączna wartość nagrody: 374 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Łączna ilość NAGRÓD KONKURSOWYCH: 50 szt. Łączna wartość NAGRÓD KONKURSOWYCH wynosi 18.700 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100).

2. Zgłoszenia złożone przez UCZESTNIKÓW PROMOCJI I KONKURSU będą przez ADMINISTRATORA za pośrednictwem ORGANIZATORA weryfikowane w zakresie ich zgodności z postanowieniami niniejszego REGULAMINU oraz przepisami prawa.

3. NAGRODA KONKURSOWA może zostać przyznana tylko i wyłącznie po otrzymaniu przez ORGANIZATORA potwierdzenia wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie www.braunzwrotkasy.pl oraz odebrania przesyłki pocztowej lub kurierskiej, doręczonej do siedziby ORGANIZATORA, zawierającej wypełniony formularz zgłoszeniowy, kopię dowodu zakupu oraz wycięty kod kreskowy EAN z opakowania PRODUKTU.

4. Kryterium otrzymania NAGRODY KONKURSOWEJ jest: a) spełnienie warunków REGULAMINU oraz b) wybranie przez Komisję konkursową treści przesłanej w formularzu zgłoszeniowym odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w §3 pkt. 1.b REGULAMINU, jako jej zdaniem najciekawszej, oryginalnej, nietuzinkowej, spełniającej wszystkie zapisane kryteria, oraz c) pisemne pokwitowanie odbioru NAGRODY KONKURSOWEJ na Protokole Odbioru Nagrody.

5. Decyzja Komisji konkursowej w zakresie wyboru zwycięskich odpowiedzi na pytanie konkursowe jest ostateczna i wiążąca. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej liczby lub żadnej odpowiedzi, w sytuacji, gdy odpowiedzi konkursowe zdaniem Komisji konkursowej, nie będą na wystarczającym poziomie by zakwalifikować je do przyznania NAGRODY KONKURSOWEJ.

6. Weryfikacja prawa do NAGRODY KONKURSOWEJ jest prowadzona w następujący sposób: a) Potencjalny laureat KONKURSU musi być najpierw pozytywnie zweryfikowany w PROMOCJI, spełniając wszystkie kryteria określone w §3 pkt 1-6, b) Komisja konkursowa wyłoni 50 laureatów KONKURSU oraz 10 laureatów rezerwowych KONKURSU spośród wszystkich pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń, c) W ciągu max.3 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji konkursowej, które odbędzie się 15.02.2019r., laureaci otrzymają w imieniu ORGANIZATORA wiadomość na adres email, który podali na formularzu zgłoszeniowym, informujący o wygranej i o terminie wysyłki nagrody, d) ADMINISTRATOROWI za pośrednictwem ORGANIZATORA przysługuje prawo żądania okazania oryginału dowodu zakupu PRODUKTÓW lub weryfikacji prawidłowości złożonego przez UCZESTNIKA KONKURSU zgłoszenia w każdy dopuszczalny sposób. ORGANIZATOR może również poprosić UCZESTNIKA KONKURSU o przesłanie skanu dokumentu poświadczającego jego dane osobowe. Po dokonaniu weryfikacji ORGANIZATOR odeśle UCZESTNIKOWI KONKURSU oryginał dowodu zakupu.

7. Jeden laureat KONKURSU może otrzymać nie więcej niż jedną NAGRODĘ KONKURSOWĄ. NAGRODĘ KONKURSOWĄ może otrzymać wyłącznie jeden z laureatów należących do wspólnego gospodarstwa domowego pozostający pod wspólnym adresem zameldowania lub zamieszkania.

8. W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń konkursowych, których autorzy nie utracili prawa do odbioru NAGRODY KONKURSOWEJ – NAGRODY KONKURSOWE pozostaną do dyspozycji ORGANIZATORA.

9. UCZESTNIK KONKURSU nie ma prawa odbioru NAGRODY KONKURSOWEJ osobiście w siedzibie ORGANIZATORA.

10. UCZESTNIKOWI KONKURSU nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości NAGRODY KONKURSOWEJ, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania NAGRODY KONKURSOWEJ na osoby trzecie.

11. NAGRODA KONKURSOWA nie podlega wymianie na inną nagrodę, ani pieniężną ani rzeczową.

12. ADMINISTRATOR za pośrednictwem ORGANIZATORA ma prawo do wykluczenia z KONKURSU zgłoszeń UCZESTNIKÓW, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego REGULAMINU lub przepisy prawa. ADMINISTRATOR za pośrednictwem ORGANIZATORA może wykluczyć UCZESTNIKÓW z KONKURSU w szczególności w następujących przypadkach:
a) Zgłoszenie jest niepełne, nieoryginalne, nieczytelne, uszkodzone w sposób uniemożliwiający dokonanie weryfikacji lub budzi uzasadnioną wątpliwość ADMINISTRATORA i/lub ORGANIZATORA w zakresie tych cech,
b) UCZESTNIK KONKURSU podał niepełne lub nieprawdziwe dane osobowe,
c) Istnieje rozbieżność pomiędzy danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym, a danymi na dowodzie zakupu, (jeśli takowe są tam podane),
d) Więcej niż jeden UCZESTNIK KONKURSU użył dla celów udziału w KONKURSIE tego samego dowodu zakupu PRODUKTU.

13. Nabywca PRODUKTU traci prawo do NAGRODY KONKURSOWEJ w przypadku odstąpienia od umowy nabycia PRODUKTU, rozwiązania umowy nabycia PRODUKTU, zwrotu PRODUKTU, naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, naruszenia przepisów prawa. UCZESTNIK KONKURSU jest wówczas zobowiązany do zwrotu NAGRODY KONKURSOWEJ, jaką otrzymał.
Zwrotu NAGRODY KONKURSOWEJ należy dokonać na adres wskazany przez ORGANIZATORA.

14. ADMINISTRATOR za pośrednictwem ORGANIZATORA składa przyrzeczenie publiczne przyznania NAGRÓD KONKURSOWYCH, o których mowa §5 w pkt. 1, na warunkach określonych w REGULAMINIE.

§6 WYDANIE NAGRODY W KONKURSIE

1. NAGRODA KONKURSOWA będzie wysłana do laureata za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie najpóźniej do 28.02.2019 roku.

2. Odbiór NAGRODY KONKURSOWEJ laureat pokwituje swoim podpisem na Protokole Odbioru Nagrody. Doręczenie NAGRODY KONKURSOWEJ do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez UCZESTNIKA KONKURSU i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie NAGRODY KONKURSOWEJ. Laureat obowiązany jest informować ORGANIZATORA o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. Brak wypełnienia powyższego obowiązku może uniemożliwić ORGANIZATOROWI wydanie NAGRODY KONKURSOWEJ laureatowi i w konsekwencji zwolnić ORGANIZATORA z obowiązku jej wydania UCZESTNIKOWI.

3. Jeżeli laureat KONKURSU nie będzie mógł, z przyczyn od ORGANIZATORA niezależnych, odebrać NAGRODY KONKURSOWEJ w terminie określonym w §6 pkt. 1 REGULAMINU – traci on prawo do odbioru NAGRODY KONKURSOWEJ.

4. NAGRODY KONKURSOWE są opodatkowane podatkiem ryczałtowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% łącznej wartości nagrody. ORGANIZATOR pobierze i odprowadzi należny podatek od NAGRODY KONKURSOWEJ.

§7 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje mogą być zgłaszane ADMINISTRATOROWI za pośrednictwem ORGANIZATORA: na adres TQ Group Sp. z o.o., ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od ORGANIZATORA e-mailowej informacji o dyskwalifikacji zgłoszenia w PROMOCJI lub do 15.03.2019r. w PROMOCJI I KONKURSIE. O dacie zgłoszenia reklamacji decyduje data dostarczenia dokumentu reklamacyjnego do siedziby ORGANIZATORA lub na adres e-mail braunzwrotkasy@tqg.pl. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja, którą powołuje ADMINISTRATOR za pośrednictwem ORGANIZATORA. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres UCZESTNIKA PROMOCJI lub KONKURSU, adres email lub numer telefonu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania. UCZESTNIK PROMOCJI lub KONKURSU zostanie poinformowany o stanowisku zajętym przez ADMINISTRATORA za pośrednictwem ORGANIZATORA.

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa UCZESTNIKA PROMOCJI lub KONKURSU do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§8 DANE OSOBOWE

1. UCZESTNIK biorąc udział w PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSIE wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ADMINISTRATORA oraz na powierzenie ich do przetwarzania ORGANIZATOROWI, tj. TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu umożliwienia realizacji celów niniejszej PROMOCJI i KONKURSU w szczególności przekazania NAGRÓD UCZESTNIKOM PROMOCJI i KONKURSU na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji PROMOCJI i KONKURSU jest ADMINISTRATOR.

3. Na potrzeby PROMOCJI i KONKURSU w zgłoszeniu będą przetwarzane następujące dane osobowe podane przez UCZESTNIKA PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres zamieszkania, data urodzenia, numer rachunku bankowego. Dane osobowe posłużą do ustalenia prawa do otrzymania NAGRÓD, kontaktu z UCZESTNIKIEM oraz w celu rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność udziału w PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSIE i otrzymania NAGRÓD.

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu realizacji PROMOCJI i KONKURSU jest zgoda UCZESTNIKA (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz zobowiązanie do wykonania obowiązków umownych art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

5. Dane osobowe UCZESTNIKÓW zbierane w celu przeprowadzenia PROMOCJI i KONKURSU zostaną usunięte po wykonaniu przez ADMINISTRATORA lub ORGANIZATORA obowiązków ciążących na nich z mocy z przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).

6. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. UCZESTNIKOM przysługuje prawo do:
a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,
b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c. żądania usunięcia danych osobowych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną̨ wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
e. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,
f. złożenia skargi do organu nadzorczego Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do ADMINISTRATORA.

9. ADMINISTRATOR powierza przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKÓW PROMOCJI i KONKURSU udostępnionych na potrzeby przeprowadzenia PROMOCJI i KONKURSU ORGANIZATOROWI w celu w celu weryfikacji zgłoszeń UCZESTNIKÓW, WYDAWANIA NAGRÓD objętych PROMOCJĄ lub PROMOCJĄ i KONKURSEM oraz rozpatrywania reklamacji.

10. Dane osobowe UCZESTNIKA zostaną zintegrowane z innymi danymi, które ADMINISTRATOR mógł zebrać o UCZESTNIKU z innych źródeł oraz od stron trzecich.

11. Udział w programie jest równoznaczny z zapoznaniem się przez UCZESTNIKA i akceptacją polityki prywatności ADMINISTRATORA.

12. Dane osobowe dotyczące UCZESTNIKÓW mogą być zbierane i przetwarzane jedynie za dobrowolną zgodą tych osób lub w celu wykonania umowy i jedynie na potrzeby określone powyżej.

13. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ADMINISTRATORA lub ORGANIZATORA w związku z PROMOCJĄ lub PROMOCJĄ i KONKURSEM, ma w każdym czasie zapewniony do nich dostęp i może żądać ich niezwłocznego poprawienia lub usunięcia, z zastrzeżeniem obowiązków ADMINISTRATORA lub ORGANIZATORA, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Żądanie usunięcia danych osobowych przez UCZESTNIKA traktowane jest jako równoznaczne z wystąpieniem z PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU oznacza obowiązek UCZESTNIKA do niezwłocznego zwrócenia ORGANIZATOROWI świadczeń, jakie UCZESTNIK otrzymał w związku z uczestnictwem w PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSIE.

14. Dane osobowe dotyczące UCZESTNIKÓW PROMOCJI i KONKURSU oraz ich reprezentantów, w wypadku jeśli nie są już użyteczne dla celów PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU, jeśli UCZESTNIK nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, są niezwłocznie usuwane i niszczone przez ADMINISTRATORA, z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż po wykonaniu przez ADMINISTRATORA lub ORGANIZATORA obowiązków ciążących na nich z mocy z przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Skuteczne przystąpienie oraz udział w PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU następują na zasadach wskazanych w REGULAMINIE.

2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę czy firmę kurierską listów, przesyłek, wysyłanych przez UCZESTNIKÓW PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU do siedziby ORGANIZATORA.

3. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów prowadzących lub obsługujących sieć internetową UCZESTNIKA PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU.

4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych PROMOCJĄ i KONKURSEM będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania PROMOCJI i KONKURSU, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU.

6. Ani ADMINISTRATOR, ani ORGANIZATOR nie ponosi kosztów, jakie UCZESTNIK PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSU poniósł w związku z udziałem w PROMOCJI lub PROMOCJI i KONKURSIE, w szczególności kosztów wysyłki formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §2 pkt.1 oraz §3 pkt.1.

ZAŁĄCZNIK NR 1
LISTA SKLEPÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ I KONKURSEM

Lp Sklep 1 al.to 2 Allegro – oficjalny sklep Braun https://allegro.pl/uzytkownik/SmA-BraunBeauty?order=m 3 Auchan (auchan.pl) 4 Avans (avans.pl) 5 Carrefour (carrefour.pl) 6 douglas.pl 7 E.leclerc (leclerc.pl) 8 electro.pl 9 emag.pl 10 empik.com 11 Euro RTV AGD (Euro.com.pl) 12 juka.pl 13 komputronik.pl 14 Aelia Duty Free (Lagardere Travel Retail Duty Free sp. z o.o.) 15 Max Elektro (maxelektro.pl) 16 Mediaexpert (mediaexpert.pl) 17 Media Markt (mediamarkt.pl) 18 Neonet (neonet.pl) 19 neo24.pl 20 oleole.pl 21 partneragdrtv.com.pl 22 Redcoon.pl 23 Saturn (saturn.pl) 24 Selgros (selgros24.pl) 25 Tajmax 26 Transgourmet Polska Sp. z o.o. 27 Vobis.pl

ZAŁĄCZNIK NR 2
LISTA PRODUKTÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ I KONKURSEM

Lp. Nazwa produktu Braun Kod kreskowy EAN
1 Golarka Series 9 9299s 4 210 201 167 082
2 Golarka Series 9 9299PS GOLD SOLO MN SP 4 210 201 188 261
3 Golarka Series9 9293s SILVMET 4 210 201 217 428
4 Golarka Series 9 9292 4 210 201 216 988
5 Golarka Series 9 9291 4 210 201 217 206
6 Golarka Series 9 9280 4 210 201 217 183
7 Golarka Series 9 9242 4 210 201 217 404
8 Golarka Series 9 9290cc 4 210 201 165 767
9 Golarka Series 9 9260s 4 210 201 167 037
10 Golarka Series 9 9240s 4 210 201 167 013
11 Golarka Series 7 7842s 4 210 201 217 442
12 Golarka Series 7 7899cc 4 210 201 167 303
13 Golarka Series 7 7893s 4 210 201 166 665
14 Golarka Series 7 7893VS HPP BLK SOLO MN SP 4 210 201 186 830
15 Golarka Series 7 7893PS SILV SOLO MN SP 4 210 201 188 285
16 Golarka Series 7 7855s 4 210 201 166 689
17 BRAUN Golarka 5195cc 4 210 201 175 544
18 BRAUN Golarka 5190cc 4 210 201 175 506
19 BRAUN Golarka 5147s 4 210 201 177 517
20 BRAUN Golarka 5140s 4 210 201 175 445
21 BRAUN Golarka 5160s 4 210 201 180 616
22 BRAUN Golarka 5145s 4 210 201 175 469
23 Golarka Series 5 5040S W&D 4 210 201 072 126
24 Golarka Series 5 5030S-5 4 210 201 069 126
25 Golarka Series 5 5030S-5 4 210 201 148 067
26 Golarka Series 5 5020S 4 210 201 077 183
27 Golarka Series 5 5020s HP BK/GREY GS BOX MN 4 210 201 148 104
28 Golarka Series 3 3090CC 4 210 201 113 973
29 Golarka Series 3 3080S 4 210 201 113 492
30 Golarka Series 3 3050CC grey 4 210 201 113 850
31 Golarka Series 3 3050CC red 4 210 201 113 898
32 Golarka Series 3 3045W&D 4 210 201 131 694
33 Golarka Series 3 3040S 4 210 201 113 010
34 Golarka Series 3 3040TS POGEL BLU SOLO CE SP 4 210 201 188 537
35 Golarka Series 3 3030S 4 210 201 112 587
36 Golarka Series 3 3030VS EN RED SOLOCEEMEA SP 4 210 201 187 165
37 Golarka Series 3 3020S black 4 210 201 112 358
38 Golarka Series 3 3020S white 4 210 201 124 702
39 Golarka Series 3 3010 4 210 201 112 129
40 Golarka Series 3 3010TS POGEL BLU SOLO CE SP 4 210 201 188 438
41 Golarka Series 3 3000 4 210 201 124 481
42 Golarka Series 3 3000VS EN GRE SOLOCEEMEA SP 4 210 201 186 618
43 Golarka Series 3 3000TS PO GREY SOLO MN SP 4 210 201 190 042
44 Golarka Series 3 Shave&Style 3010BT 4 210 201 151 562
45 Golarka Series 3 Shave&Style 3000BT 4 210 201 151 500
46 Golarka Series 3 310 BLK/BLU 4 210 201 163 367
47 Golarka Series 3 310TS POGEL BLU SOLO CE SP 4 210 201 188 377
48 Golarka Series 3 301 BK/BK 4 210 201 163 817
49 Golarka Series 3 300 BK/BK 4 210 201 163 305
50 Golarka Series 3 300 BK/RED 4 210 201 163 343
51 Golarka Series 3 300TS PO BLK/RED SOLO MN SP 4 210 201 189 985
52 Golarka Series 3 300TS PO BLK/BLK SOLO MN SP 4 210 201 190 028
53 Golarka Series 1 190S 4 210 201 037 491
54 Golarka Series 1 190S-1 BLK 4 210 201 037 477
55 Golarka Waterflex WF2S BLUE 4 210 201 095 200
56 GolarkaWaterflex WF2S BLUE 4 210 201 183 617
57 Golarka Cooltec CT4S 4 210 201 071 549
58 Golarka Cooltec CT2S 4 210 201 076 865
59 Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK3980 4 210 201 208 440
60 Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK3080 4 210 201 167 747
61 Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK3060 4 210 201 167 723
62 Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK3045 4 210 201 187 967
63 Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK3040 4 210 201 167 709
64 Trymer do zarostu BT5070 4 210 201 130 123
65 Trymer do zarostu BT5050 4 210 201 130 048
66 Trymer do zarostu BT5030 4 210 201 130 024
67 Trymer do zarostu BT3040 4 210 201 167 785
68 Trymer do zarostu BT3020 4 210 201 167 761
69 Trymer do zarostu BT3940 4 210 201 208 464
70 Maszynka do strzyżenia włosów HC5090 4 210 201 131 939
71 Maszynka do strzyżenia włosów HC5050 4 210 201 135 555
72 Maszynka do strzyżenia włosów HC5030 4 210 201 131 779
73 Wielofunkcyjna maszynka do ciała MG5090 4 210 201 132 271
74 Wielofunkcyjna maszynka do ciała MG5050 4 210 201 132 066
75 Wielofunkcyjna maszynka do ciała MG5010 4 210 201 131 960

Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły