Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
AGD
Dziecko i Mama
Zabawki
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Kultura i Rozrywka

Regulamin eMAG obowiązujący od 4.06.2019

eMAG  ›  Info Center  ›  Informacje ogólne  ›  Regulamin eMAG obowiązujący od 4.06.2019

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.eMAG to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie emag.pl lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, prowadzonego przez spółkę Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475630, posiadającą kapitał zakładowy na dzień 15 października 2019 r. w wysokości 10.002.000,00 PLN w całości opłacony oraz numer NIP: 527-23-80-769, REGON: 015206780, o numerze rejestrowym BDO E0022100WBW.

 

2. Dane kontaktowe sklepu:

Sklep internetowy eMAG

Prowadzony przez spółkę Agito Sp. z o.o.

Inflancka 4A

00-189 Warszawa

 

3. adres poczty elektronicznej: sklep@emag.pl

 

4. numer telefonu do sklepu: +48 22 335 00 00 (godziny pracy Biura Obsługi Klientów podane są na tej stronie (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 

5. Regulamin sklepu internetowego eMAG udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej emag.pl lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 

§ 2 Definicje

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

eMAG – nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie emag.pl lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, prowadzonego przez spółkę Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475630, posiadającą kapitał zakładowy na dzień 15 października 2019 r. w wysokości 10.002.000,00 PLN w całości opłacony oraz numer NIP: 527-23-80-769, REGON: 015206780, o numerze rejestrowym GIOŚ E0022100WBW;

SprzedawcaeMAG lub dowolny Sprzedawca eMAG Marketplace;

Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie eMAG i złożyła zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie eMAG;

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

Konto – profil Użytkownika tworzony na podstawie adresu e-mail i hasła, który zawiera informacje o Użytkowniku/Kupującym i historii zamówień (np. złożone zamówienia, faktury fiskalne). Użytkownik/Kupujący odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje na Koncie są poprawne, kompletne i aktualne. Konto może być również założone przy użyciu Aplikacji mobilnej. Niezależnie od sposobu założenia Konta, może być ono używane w sklepie internetowym dostępnym na domenie emag.pl lub w ramach Aplikacji mobilnej;

Ulubione – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi tworzenie List Towarów i Usług, które chce obserwować w celu dokonania ewentualnych zakupów, za pomocą oferowanej przez eMAG usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu informacji dotyczącej ulubionych produktów (informacji gdy cena produktu się obniży, będzie on w ograniczonej ilości lub powróci do oferty);

Lista – sekcja w Ulubionych, w której Kupujący/Użytkownik może dodawać Towary lub Usługi, które chce obserwować w celu potencjalnego zakupu i które może następnie usunąć lub dodać do koszyka zakupowego (“Mój koszyk”);

Mój koszyk – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi dodawanie Towarów lub Usług, które chce kupić w momencie dodania lub później; w przypadku, gdy Towary i Usługi nie zostaną zakupione w momencie dodania poprzez złożenie Zamówienia, Kupujący/Użytkownik skorzysta z oferowanej przez Sprzedawcę usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu od niego informacji dotyczącej produktów dodanych do koszyka;

Strona – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym emag.pl lub dostępny za pośrednictwem Aplikacji mobilnej;

Towary i Usługi – każdy produkt lub usługa wymieniona na Stronie, w tym produkty i usługi wymienione w Zamówieniu, które mają zostać które mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu po zawarciu Umowy;

Umowa – oznacza umowę na odległość zawartą między Sprzedawcą a Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedającego i Kupującego;

Informacja handlowa – dowolny rodzaj wiadomości wysyłanej za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (takich jak: e-mail/ SMS/web push/mobile push itp.) zawierającej informacje o produktach podobnych lub uzupełniających do zakupionych, informacje o ofertach lub promocjach, informacje o Towarach i Usługach dodanych do sekcji „Konto/Mój koszyk” lub do sekcji „Konto/ Ulubione”, a także inne informacje takie jak badania rynku i sondaże opinii;

Opinie, Komentarze, Pytania, Odpowiedzi – subiektywna forma wyrażenia odczuć dotyczących produktów dostępnych w sklepie internetowym eMAG.pl

Ocena – sposób wyrażenia stopnia zadowolenia Użytkownika/ Kupującego z produktu. Ocena jest wyrażona w postaci gwiazdek, a każdy Towar może otrzymać ocenę od jednej do pięciu gwiazdek. Wyrażony stopień zadowolenia będzie zawsze powiązany z opinią Użytkownika/Kupującego o Towarze lub Usłudze;

Aplikacja mobilna – aplikacja eMAG udostępniana nieodpłatnie w sklepie App Store i Google Play na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą odpowiednio systemów operacyjnych iOS i Android.

 

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego eMAG

 

1. Do korzystania ze sklepu internetowego eMAG, w tym do przeglądania asortymentu sklepu eMAG oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu;

1.2 dostęp do poczty elektronicznej;

1.3 przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

1.4 minimalna rozdzielczość ekranu komputera lub laptopa 1024 x 768 pikseli;

1.5 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

1.6 system operacyjny Android lub IOS (w przypadku korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego eMAG za pośrednictwem Aplikacji mobilnej);

1.7 aktualizowanie Aplikacji mobilnej (w przypadku korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego eMAG za pośrednictwem Aplikacji mobilnej).

 

2. Kupujący/Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego eMAG w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw dostępność autorskich i własności intelektualnej eMAG oraz osób trzecich. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego eMAG, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego eMAG. Kupującego/Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. Kupujący/Użytkownik ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego eMAG dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w eMAG. Świadczenie usług w ramach Konta na emag.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Kupujący/użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z eMAG dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: sklep@emag.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których eMAG jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

4. W celu dokonania rejestracji w eMAG należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem a eMAG, której przedmiotem są usługi świadczone przez eMAG na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

5. Rejestracja w sklepie internetowym emag.pl umożliwia Użytkownikowi/Kupującemu: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Użytkownika/Kupującego danych; tworzenie listy zakupów; przeglądanie historii/statusów zamówień; zarządzenie informacjami/powiadomieniami, które chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z otrzymywania informacji handlowych; dodawanie opinii o produktach oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Użytkownikom.

 

6. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego eMAG nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego eMAG możliwe jest wyłącznie poprzez zarejestrowanie się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu.

 

7. Użytkownik/Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania sklepu internetowego u emag.pl (w tym funkcjonowania Konta, Aplikacji mobilnej) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@emag.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 22 335 00 00 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

 

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez eMAG w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem z emag.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego/Użytkownika.

 

10. Za pośrednictwem Aplikacji mobilnej możliwe jest w szczególności przeglądanie asortymentu sklepu internetowego eMAG, dostęp do Konta, składanie zamówień i zarządzanie nimi oraz korzystanie z innych funkcjonalności Aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna może być w każdej chwili odinstalowana. W takim przypadku Konto jest nadal aktywne i uprawnia do korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na domenie emag.pl.

 

 

§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności

 

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej eMAG wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 

2. Ceny towarów podane na stronie emag.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej emag.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 

3. Na każdy sprzedany przez eMAG produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Kupującego danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

 

4. Kupujący obowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w eMAG produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

 

5. Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez eMAG ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w wybranej placówce Poczty Polskiej. Szczegóły dostępne w Sposoby i koszty dostawy. W wybranych przypadkach eMAG zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym eMAG zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Raty w systemie ratalnym eCredit – usługa jest realizowana za pośrednictwem współpracujących z eMAG instytucji finansowych (banków). Szczegółowe informacje o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie emag.pl w zakładce System ratalny eCredit.

e-Kartą podarunkową eMAG – z tym wyjątkiem, że płatność za e-Kartę Podarunkową nabywaną w emag.pl nie może być dokonana przy użyciu innej e-Karty Podarunkowej.

 

 

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu eMAG lub w ramach Aplikacji mobilnej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie eMAG składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

2. Po złożeniu zamówienia Kupujący/Konsument otrzymuje od eMAG automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem
o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez eMAG dostępności produktu i akceptacji oferty Kupującego, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Kupującego po skompletowaniu zamówienia.

 

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym/Konsumentem a eMAG, eMAG potwierdzi Kupującemu/Konsumentowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego/Konsumenta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Kupującemu/Konsumentowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

4. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym/Konsumentem a eMAG dotycząca zakupu danego produktu w eMAG ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w eMAG jest adres dostawy wskazany przez Kupującego/Konsumenta.

 

 

§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

 

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z eMAG firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem eMAG są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w placówkach Poczty Polskiej, których wykaz wskazany jest na stronie internetowej emag.pl lub w ramach Aplikacji mobilnej.

 

3. Kupujący ponosi koszty dostawy określone w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

 

4. Czas dostawy produktów przez eMAG to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia przez eMAG uzależniony jest od dostępności danego produktu. Produkty mogą posiadać następujące statusy dostępności:

w magazynie – produkty w ilości 4 sztuki lub więcej znajdują się naszym magazynie, w przypadku wyboru przez Kupującego płatności z góry są wysyłane standardowo w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania przez eMAG pełnej płatności za produkt lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności elektroniczne tj. PayU – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Kupującego/Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez eMAG. Przy każdym produkcie ze statusem dostępności „w magazynie” eMAG podaje informację o szacunkowej dacie dostawy tj. informację o przybliżonym terminie w ciągu którego nastąpi dostarczenie zamówienia. Powyższa informacja to szacunkowy czas dostawy liczony od momentu przyjęcia zamówienia do jego dostarczenia do Kupującego za pośrednictwem kuriera.

1 sztuka w magazynie/2 sztuki w magazynie/3 sztuki w magazynie – produkty znajdują się w naszym magazynie, jednak są to ostatnie sztuki/egzemplarze danego produktu. Produkty są wysyłane standardowo w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania przez eMAG pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności tj. PayU – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania przez Kupującego/Konsumenta pełnej płatności. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W tym przypadku eMAG podaje również informację o szacunkowej dacie dostawy tj. informację o przybliżonym terminie w ciągu którego nastąpi dostarczenie zamówienia. Powyższa informacja to szacunkowy czas dostawy liczony od momentu przyjęcia zamówienia do jego dostarczenia do Kupującego za pośrednictwem kuriera.

w magazynie dostawcy – produkty z takimi statusem sprowadzamy od naszych stałych i zaufanych dostawców. Po złożeniu zamówienia produkt dostarczany jest do naszego magazynu, skąd wysyłany jest bezpośrednio do Kupującego. Wysyłka z naszego magazynu następuje standardowo w terminie 2-7 dni roboczych – w przypadku wyboru płatności z góry – otrzymania przez eMAG pełnej płatności za produkt lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności elektroniczne tj. PayU – po otrzymaniu potwierdzenia przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności przez Kupującego. Dokładny termin wysyłki produktu każdorazowo wskazywany jest po przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty email;

na zamówienie – produkty trudniej dostępne, których nie posiadamy w naszym magazynie, ani w magazynach naszych dostawców. Produkty te mogą zostać sprowadzone na życzenie Kupującego.
W każdym przypadku czas realizacji takiego zamówienia ustalany jest indywidualnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji o terminie dostawy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta mailowo na adres: sklep@emag.pl lub telefonicznie pod numerem 22 335 00 00.

wysyłka w ciągu X dni – status występujący dla produktów z Usługi Marketplace. Ten produkt będzie wysłany w ciągu X (tu pojawi się liczba) dni. Liczba dni to czas potrzebny od momentu otrzymania zamówienia do momentu wystawienia listu przewozowego, sfinalizowania zamówienia i przekazania produktów kurierowi. Nie obejmuje czasu potrzebnego na odbiór przesyłki kurierskiej przez kuriera od sprzedawcy oraz czasu na doręczenie do klienta.

 

5. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanej placówki Poczty Polskiej. O możliwości odebrania zamówionego produktu eMAG informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

 

6. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie emag.pl w zakładce Dostępność produktów oraz Sposoby i koszty dostawy.

 

 

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

 

1. Wszystkie produkty dostępne w eMAG są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

2. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad fizycznych nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na emag.pl oznaczonych kategorią Outlet. Zasady odpowiedzialności za wady fizyczne produktów z Outletu określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

3. eMAG jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom towaru bez wad fizycznych i prawnych. eMAG ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

4. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

4.1 w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@emag.pl, serwis@emag.pl

4.2 poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na emag.pl lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej w zakładce Formularz reklamacji

4.3 telefonicznie pod numerem telefonu: 22 335 00 00.

4.4 pisemnie na adres eMAG podany w § 1 ust 2. Regulaminu

 

5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

6. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz eMAG w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

 

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji eMAG zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

8. eMAG rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni eMAG nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

 

9. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt eMAG.

 

10. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że eMAG niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez eMAG albo eMAG nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 

 

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

 

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje każdorazowo w opisie produktu na stronie emag.pl lub w ramach Aplikacji mobilnej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym na stronie internetowej lub w ramach Aplikacji mobilnej w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 

2. Informacje na temat warunków gwarancji eMAG dostępne są na stronie emag.pl w zakładce Gwarancja na produkty

 

§ 9 Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w eMAG oraz umowy o zakup e-karty podarunkowej eMAG.

 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy eMAG zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). eMAG dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności eMAG dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. eMAG ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy o e-Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem eMAG w sytuacji, w której e-Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy upłynął, eMAG nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości e-Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o e-Kartę Podarunkową Konsument zobowiązuje się, że do czasu odesłania e-Karty Podarunkowej Klient nie skorzysta z e-Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o e-Kartę Podarunkową a zwrotem e-Karty Podarunkowej eMAG Konsument zrealizował e-Kartę Podarunkową, eMAG będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Konsumentowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Konsument wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.

 

 

§ 10 Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego

 

1. Konsument ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w eMAG i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@emag.pl w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez eMAG dokonanych przez Kupującego zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

 

 

§ 11 Opinie, komentarze, pytania i odpowiedzi

 

1. Opinie, komentarze, pytania i odpowiedzi Opinie mogą być publikowane przez Użytkowników/Kupujących/Konsumentów w sekcjach “Pytania i odpowiedzi” oraz “Opinie”.

 

2. Informacje mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, przy czym powinny odnosić się wyłącznie do cech Towarów i Usług.

 

3. Każdy Użytkownik/Kupujący/Konsument przy publikowaniu Opinii, Komentarza, Pytania lub Odpowiedzi jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad:

a) treść powinna dotyczyć jedynie cech lub sposobu użytkowania danego produktu lub usługi, unikając informacji dotyczących ceny (która ze względu na promocje może ulegać zmianie) oraz kwestii serwisowych;

b) należy pisać wyłącznie w języku polskim. Wyjątkiem są słowa zapożyczone z języków obcych, ale używane powszechnie (np. notebook);

c) należy używać języka neutralnego, bez słów uznanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych Użytkowników/Klientów;

d) należy publikować treści według właściwej klasyfikacji, a zatem pytania powinny pojawiać się w sekcji „Pytania i odpowiedzi Klientów”, a opinie w sekcji „Opinie”;

e) publikowane treści powinny być zgodne z rzeczywistością, muszą być dokładne i nie mogą wprowadzać innych w błąd. Dodatkowo treści te nie mogą naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich i innych przedsiębiorców;

f) wszystkie wpisy mogą dotyczyć tylko i wyłącznie Towaru i Usługi prezentowanych na stronie internetowej emag.pl lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. Treści nawiązujące do stron konkurencyjnych, w tym linki do serwisów konkurencji, nie będą publikowane;

g) nie należy publikować ani wymagać od innych jakichkolwiek danych osobowych (np. danych kontaktowych, informacji o adresach dostawy, numerów telefonu, adresów e-mail, imion i nazwisk) ani jakichkolwiek innych danych będących naruszeniem prawa do prywatności;

h) nie należy publikować treści o charakterze reklamowym;

i) nie należy korzystać z narzędzia Komentarze / Opinie / Pytania i Odpowiedzi w celu kontaktu z emag.pl. W tym celu należy użyć innych narzędzi dostępnych na stronie lub w ramach Aplikacji mobilnej (np. formularze kontaktowe, podane na stronie adresy e-mail, nr telefonów).

 

4. Użytkownik/Kupujący/Konsument oprócz publikacji rzeczywistej Opinii, powinien również wystawić ocenę dla konkretnego Produktu lub Usługi. Oceny te będą się składać na ogólny rating produktu, który widoczny jest przy nazwach produktów oraz na kartach produktów, przy czym wysokie oceny polepszają rating produktu, niskie w sposób naturalny go obniżają.

 

5. Użytkownik/Kupujący publikuje we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

6. Użytkownicy/Klienci/Konsumenci mają możliwość dodania zdjęć lub filmów do Opinii. Należy przy tym przestrzegać poniższych zasad:

a) publikowane pliki będą zawierać zdjęcia i/lub filmy Towarów i Usług, których dotyczy Opinia;

b) Użytkownik musi posiadać prawa autorskie do publikowanego materiału;

c) przesłane pliki nie mogą zawierać treści związanych z przemocą, treści dla dorosłych, wulgarnego lub obraźliwego języka oraz wszelkich innych treści obrażających osobę bądź grupy osób ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, a także orientację seksualną lub polityczną;

d) przesłane pliki nie mogą zawierać treści na temat innych osób;

e) przesłane pliki nie mogą zawierać adresów WWW lub znaków wodnych stron o działalności konkurencyjnej do eMAG.pl;

f) pliki powinny zostać przesłane w jednym w następujących formatów png, jpg, jpeg, gif, bmp, mp4, avi, mkv.

 

7. Każdy Użytkownik/Kupujący ma prawo, bazując na swoich subiektywnych wrażeniach, zgłosić dowolną Opinię / Komentarz / Pytanie lub Odpowiedź jako nieodpowiednią i poprosić o jej usunięcie. Zgłoszona treść jest analizowana przez eMAG pod kątem naruszeń zasad wynikających z niniejszego Regulaminu. Teksty, zdjęcia lub filmy są usuwane przez eMAG.pl po dokładnej analizie.

 

8. eMAG.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości publikowania treści w sekcjach Opinie / Komentarze / Pytania lub Odpowiedzi Użytkownikom/Klientom, którzy w sposób uporczywy naruszają zasady publikacji opisane w niniejszym paragrafie.

 

 

§ 12 Komunikacja handlowa

 

1. Kupujący/Użytkownik/Konsument może zmienić swoją decyzję dotyczącą zgody udzielonej eMAG w dowolnym momencie w następujący sposób:

1.1 poprzez zmianę ustawień na Koncie w sekcji „Moje subskrypcje”.

1.2 Kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomościach otrzymywanych od nas;

1.3 lub przez kontakt z eMAG przy użyciu podanych powyżej danych kontaktowych.

 

2. Po dodaniu Towarów lub usług na Koncie w sekcji:

2.1 „Mój koszyk” eMAG poinformuje Kupującego/Użytkownika o:

2.1.1 Zmianie cen Towarów lub Usług dodanych w sekcji „Mój koszyk”;

2.1.2 Rekomendacjach dotyczących Towarów podobnych do dodanych produktów w sekcji „Mój koszyk”;

2.1.3 Obecności Towarów w sekcji „Mój koszyk”;

2.1.4 Dostępności Towarów.

2.2 „Ulubione”, eMAG poinformuje Kupującego/Użytkownika o:

2.2.1 Zmianie cen Towarów lub Usług dodanych w sekcji „Ulubione”

2.2.2 Rekomendacjach dotyczących Towarów lub Usług podobnych do dodanych w sekcji „Ulubione”

2.2.3 Dostępności Towarów.

 

3. Po zakupie Towaru lub Usługi, eMAG przekaże Kupującemu/Użytkownikowi informację dotyczących Towarów lub Usług polecanych do użytkowania razem z zakupionym Towarem lub Usługą.

 

4. Klient/Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Informacji Handlowych,
o których mowa w pkt 4. powyżej, klikając link rezygnacji z subskrypcji zawarty w informacjach otrzymywanych od eMAG lub kontaktując się w tym celu z eMAG.

 

5. Ponadto, w celu usprawnienia dostaw towarów i usług oraz Twoich zakupów, wykorzystamy Twoje dane do przeprowadzenia badań rynkowych i sondaży opinii publicznej. Dane zbierane w kontekście badań rynkowych i sondaży opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Szczegółowe informacje (zwłaszcza dotyczące oceny ujawnionych przez Ciebie informacji) można znaleźć w opisie odpowiedniej ankiety lub w miejscu ich podania. Twoje odpowiedzi w sondażach opinii nie są przekazywane osobom trzecim ani publikowane. Możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu danych do celów badania rynku w dowolnym czasie i bez ponoszenia żadnych kosztów, klikając link rezygnacji z subskrypcji zawarty w wiadomości lub kontaktując się z eMAG.

 

 

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. https://www.emag.pl/info/polityka-ochrony-prywatnosci

 

 

§ 14 Wykorzystanie plików cookie

 

1. Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu. https://www.emag.pl/info/polityka-cookies

 

 

§ 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez eMAG w ramach emag.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy eMAG, a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę eMAG.

 

2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@emag.pl.

 

 

§ 16 Postanowienia Końcowe

 

1. eMAG ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.emag.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Kupujących następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w eMAG nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

2. eMAG może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach emag.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez eMAG, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

 

 

 

Załącznik nr 1 – Prawo odstąpienia od umowy

 

 

Załącznik nr 2 – Produkty oznaczone kategorią Outlet

 

 

Załącznik nr 3 – eMAG Marketplace

 

 

Załącznik nr 4 – Program Ochrony Kupujących

 

 

Załącznik nr 5 – Rozszerzone Gwarancje

 

 

Załącznik nr 6 – Polityka Ochrony Prywatności

 

 

 

Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły