Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
AGD
Dziecko i Mama
Zabawki
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Kultura i Rozrywka
 
Kontakt ze sklepem
Godziny pracy BOK
 • pon. - pt.: 9:00-17:00
Formularze kontaktowe

Regulamin Konkursu "Filtrowana woda Brita"

eMAG  ›  Info Center  ›  Uncategorized  ›  Regulamin Konkursu "Filtrowana woda Brita"

Regulamin konkursu „Filtrowana woda Brita”

 

 

 • 1

Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki uczestnictwa oraz przebieg Konkursu pod nazwą „Filtrowana woda Brita”  (zwanego dalej “Konkursem“) organizowanym na wallu funpage  pl  https://pl-pl.facebook.com/eMAGpl/.
 2. Organizatorem Konkursu jest Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189),
  Inflancka 4A, prowadząca sklep internetowy emag.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475630, o kapitale zakładowym w wysokości 10 002 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-23-80-769 (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator jest wydającym nagrody, o których mowa w § 4 Regulaminu i płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.
 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w Konkursie należy kierować do Organizatora.
 5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 17 pażdziernika 2019 do dnia 20 października 2019, zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest bezpłatne i dobrowolne.
 7. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej “Uczestnikiem“), może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto w portalu Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie portalu Facebook dostępnym pod adresem http://www.facebook.com/legal/terms.
 8. Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. m.in. osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, może brać udział w Konkursie pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity U. z 2019 r. poz. 1781).
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy
  i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
  z pracownikami i przedstawicielami podmiotów wymienionych powyżej.
 10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby fizyczne.
 11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez Facebook.
 12. Regulamin dostępny jest do wglądu w sekcji notatki na fanpage pl

 

 • 2

Warunki przystąpienia do Konkursu

 

 1. Osoba przystępująca do Konkursu akceptuje Regulamin Konkursu oraz w ten sposób wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Uczestnik jest zobowiązany przekazać dane osobowe oraz dane do wysyłki w przypadku wybrania uczestnika jako jednego ze zwycięzców konkursu. Uczestnik będzie zobowiązany podać następujące dane:
 3. Imię
 4. Nazwisko
 5. Adres email
 6. Adres do wysyłki
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnia zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych, błędnych oraz takich, w przypadku których ma on wątpliwości co do rzetelności podanych danych. W przypadku otrzymania zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych określonych w Regulaminie, Organizator nie będzie zobowiązany do powiadomienia osoby składającej formularz o negatywnej weryfikacji takiego zgłoszenia.
 8. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji.

 

 • 3

Zasady Konkursu

 

 1. Opis zadania:

Zadaniem  Uczestnika, w okresie   17 października 2019 do dnia 20 pażdziernika  2019, jest umieszczenie w formie komentarza pod postem konkursowym zdjęcia pokazującego jakie zastosowania może mieć woda filtrowana.

 1. Każdy z Uczestników Konkursu może w nim wziąć udział tylko jeden raz.
 2. Prace nie mogą być wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nie mogą naruszać praw osób trzecich, ani przedstawiać treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje.
 3. Jury wybierze najciekawsze zgłoszenia i nagrodzi 3 prace. Jury nagrodzi tylko te zgłoszenia konkursowe, które spełniają zasady Regulaminu.
 4. Organizator ma prawo do usunięcia tekstów jeśli nie będą one spełniały warunków określonych w § 3 pkt. 3 bez informowania o tym Uczestnika.
 5. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców danych adresowych.
 6. Organizator zastrzega, że zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego prawo własności oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zgłoszenia nabywa Organizator z dniem wydania Nagrody osobom nagrodzonym.
 7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w ciągu tygodnia od jego zakończenia poprzez ogłoszenie na wallu funpage  pl  https://pl-pl.facebook.com/eMAGpl/ prac konkursowych.
 8. O przyznanej nagrodzie laureaci Konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni w wiadomości prywatnej przesłanej przez Organizatora.

 

 

 

 

 

 

 • 4
  Nagrody

 

 1. Nagrodą w konkursie są:

 

3 dzbanki Brita Marella XL 3,5L soczysta zieleń

 1. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiej osoby, po wykazaniu przez niego swego umocowania.
 2. Przekazanie Nagrody zwycięzcy odbędzie się za pośrednictwem kuriera.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące Osobom Nagrodzonym nie jest zbywalne.
 4. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
 5. nie odbierze Nagrody on lub jego przedstawiciel ustawowy, lub jego opiekun prawny;
 6. nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny obowiązków przewidzianych w § 2 Regulaminu;
 7. naruszy postanowienia § 3 niniejszego Regulaminu;
 8. nie dokona odpowiednich czynności wskazanych w procedurze odbioru nagrody;
 9. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przyznanej Nagrody. Od łącznej wartości nagród stanowiącej sumę wartości Nagrody oraz wartości dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator pobierze zryczałtowany podatek od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie przez niego odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

 

 

 

 • 5
  Dane osobowe Uczestników Konkursu

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych
  z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do czynnego udziału
  w Konkursie i wydania Nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy żądania ich usunięcia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych U. z 2019 r. poz. 1781
 4. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle, bądź nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu jest jednoznaczne z wykluczeniem z Konkursu.
 5. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu – Zdobywca nagrody wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych (nazwa Uczestnika na portalu społecznościowym Facebook.com).
 6. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia zgłoszonego do Konkursu (w tym publikowanie na portalu Facebook.com oraz na stronach internetowych Organizatora) przez Organizatora i osoby trzecie działające w imieniu lub na rzecz Organizatora.
 7. Do zakończenia Konkursu uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłając na adres: podać nowy adres mailowy konkursy@emag.pl wiadomości o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści maila musi zostać zawarte imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika Konkursu. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

 

 • 6
  Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Przez cały czas trwania Konkursu Regulamin będzie do wglądu na podstronie aplikacji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.
 4. Niedozwolone jest branie udziału w konkursie za pośrednictwem więcej niż jednej tożsamości internetowej, korzystanie z kont fikcyjnych.
 5. Niedozwolone jest świadczenie korzyści majątkowych oraz niemajątkowych za pomoc w udziale w konkursie.
 6. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców Nagród w oparciu
  o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 

 • 7
  Reklamacje

 

 1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

 

Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły