Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
AGD
Dziecko i Mama
Zabawki
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Kultura i Rozrywka
 
Kontakt ze sklepem
Godziny pracy BOK
  • pon. - pt.: 9:00-17:00
Formularze kontaktowe

Regulamin Leifheit

eMAG  ›  Info Center  ›  Regulaminy promocji  ›  Regulamin Leifheit

Regulamin Promocji
„Air Board – satysfakcja gwarantowana 2019”
§ 1. Uwagi ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udziału w promocji pod nazwą „Air Board –
satysfakcja gwarantowana 2019” (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem promocji pod nazwą „Air Board – satysfakcja gwarantowana 2019”
(„Promocja”) jest Leifheit Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, kod
pocztowy: 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435598,
REGON: 146335316, NIP: 5272685204, kapitał zakładowy: 200.000 PLN (dalej:
„Organizator” lub „Spółka”).
3. Koordynatorem Promocji są sieci handlowe współpracujące ze Spółką, w których to
lokalizacjach będzie odbywać się Promocja (dalej: „Koordynatorzy”).
4. Promocja będzie odbywać się w następujących miejscach:
a. na stronie internetowej Spółki www.leifheitsklep.pl;
b. na stronach internetowych Koordynatorów;
c. w sklepach stacjonarnych Koordynatorów.
5. Podmiotem działającym w imieniu Organizatora jako wykonawca Promocji jest FHU Maciej
Kowal z siedzibą w Warszawie (02-746 Warszawa), ul. Noskowskiego 20/42, REGON:
141128452, NIP: 521 325 85 64 (dalej: „Wykonawca”). Wykonawca odpowiedzialny jest za
przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Promocji, a także za
przyjmowanie zwrotów i rozpatrywanie reklamacji w zakresie wad produktów w przypadku
Promocji organizowanej na stronie internetowej Spółki www.leifheitsklep.pl oraz na stronach
internetowych i w sklepach stacjonarnych Koordynatorów.
6. Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom produktu uczestniczącego w Promocji pełnego
zadowolenia z decyzji o jego wyborze. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania
Produktu, Nabywca będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach wskazanych w § 5
Regulaminu.
§ 2. Termin i miejsce Promocji
1. Promocja trwa od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. W przypadku zakupów
dokonywanych w sklepach internetowych Spółki lub Koordynatorów, Promocja obowiązuje
od dnia 01.09.2019 r. godz. 00:00 do dnia 30.09.2019 r. godz. 23:59 – decyduje data
i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepu internetowego.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.
Leifheit Polska Sp. z o.o. Dane konta bankowego: Deutsche Bank Warszawa Zarząd: Ivo Huhmann, Marek Tomaszewski
ul. Sienna 73 (KOD 18800009) 80188000090000001102351000
00-833 Warszawa (Polska) IBAN: PL80 188000090000001102351000 NIP PL 5272685204
Telefon +48 (22) 244 00
99
. Fax +48 (22) 244 00 98 SWIFT: DEUTPLPX REGON 146335316
www.leifheitpolska.pl . E-Mail info.pl@leifheit.com WEEE-Rejestrowy-Nr. E0018068WBW Siedziba: Warszawa – KRS 0000435598
§ 3. Zasady Promocji
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 poniżej, Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną, dokonujące zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, nie
będące konsumentami, zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”.
2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od
zakupu przynajmniej jednego z Produktów wymienionych w ust. 5 poniżej. Formularz
uczestnictwa w Promocji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W Promocji każdy Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz, nabywając maksymalnie do
pięciu sztuk Produktów objętych Promocją.
4. Uczestnikowi Promocji przysługuje tylko jednokrotne uprawnienie do zwrotu jednej sztuki
każdego zakupionego w Promocji Produktu na rzecz danej osoby lub na dany adres. Przy
zakupie Produktów odjętych Promocją przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,
obowiązuje ograniczenie ilościowe łącznie do pięciu sztuk Produktów.
5. Promocja obejmuje wyłącznie deski do prasowania z linii Air Board (dalej łącznie zwane:
„Produktami” lub indywidualnie „Produktem”). Załącznik nr 2 zawiera pełną listę Produktów
objętych Promocją. Produkty służą wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego i nie
mogą być dalej odsprzedawane lub w inny sposób dystrybuowane.
6. Promocją objęte są wyłącznie Produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Nabywców
w terminach określonych w § 2 ust. 1, w sklepie internetowym Spółki lub Koordynatorów lub
w sklepach stacjonarnych Koordynatorów.
7. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez
Organizatora lub na jego zlecenie.
§ 4. Zwrot Produktów
1. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego Produktu, Nabywca może
zwrócić jeden Produkt w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jego zakupu:
bezpośrednio do Wykonawcy – za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na
następujący adres Wykonawcy: FHU Maciej Kowal, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa,
z dopiskiem: „Promocja Air Board 2019”.
2. O zachowaniu 30-dniowego terminu do zwrotu Produktu decyduje odpowiednio: data
osobistego zwrotu Produktu do Wykonawcy, data stempla pocztowego w przypadku
przesyłek nadesłanych pocztą lub data nadania na przesyłkach kurierskich.
3. Nabywca zachowuje prawo do zwrotu Produktu w przypadku braku satysfakcji z jego
użytkowania w ww. terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego zakupu w sklepach
internetowych lub stacjonarnych Spółki lub Koordynatorów.
4. Zwrot Produktu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego zakupu jest możliwy
wyłącznie pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich poniższych warunków:
a. przesłanie Produktu w terminie i w sposób określony w ust. 1 powyżej;
Leifheit Polska Sp. z o.o. Dane konta bankowego: Deutsche Bank Warszawa Zarząd: Ivo Huhmann, Marek Tomaszewski
ul. Sienna 73 (KOD 18800009) 80188000090000001102351000
00-833 Warszawa (Polska) IBAN: PL80 188000090000001102351000 NIP PL 5272685204
Telefon +48 (22) 244 00
99
. Fax +48 (22) 244 00 98 SWIFT: DEUTPLPX REGON 146335316
www.leifheitpolska.pl . E-Mail info.pl@leifheit.com WEEE-Rejestrowy-Nr. E0018068WBW Siedziba: Warszawa – KRS 0000435598
b. zwracany Produkt powinien być czysty, niezniszczony, nieuszkodzony wraz ze
wszystkimi akcesoriami, będącymi elementami wyposażenia oryginalnie zakupionego
Produktu;
c. przekazanie wraz z Produktem oryginalnego dowodu zakupu Produktu – paragonu
fiskalnego lub faktury VAT – zawierającego w szczególności unikalny numer dokumentu,
określenie zakupionego Produktu (symbol lub nazwa) oraz cenę zakupu brutto. Jako
dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP,
potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, etc.), faktury pro forma, czy też
dokumenty wydania/dostawy towaru;
d. przekazanie wraz z Produktem wskazanych poniżej danych: data zakupu zgodna
z dowodem zakupu; przyczyna zwrotu Produktu; imię i nazwisko oraz dokładny adres
pocztowy właściciela rachunku bankowego, numer rachunku bankowego, na który ma
być dokonany przez Wykonawcę przelew ze zwrotem należności. Dane te powinny być
przekazane na specjalnym Formularzu Uczestnictwa dołączonym do Regulaminu.
Wzór formularza zwrotu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu;
e. dodatkowo, Uczestnik może podać adres e-mail, numer telefonu komórkowego, a także
upoważnić do przetwarzania danych w celach marketingowych zgodnie
z postanowieniami § 6 Regulaminu.
5. W przypadku zwrotu Produktu, Wykonawca zwraca Uczestnikom wraz z kwotą brutto zakupu
Produktu dodatkowo maksymalnie do 20,00 zł celem pokrycia najtańszej dostępnej formy
wysyłki Produktu do Wykonawcy. W przypadku droższej wysyłki Produktu koszty będą
zwracane jedynie do 20,00 zł. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z jakąkolwiek inną
formą płatności, do której dokonania będzie zobowiązany adresat nie będą akceptowane.
6. Zwrot ceny brutto zakupu Produktu oraz kosztów przesyłki (jeśli dotyczy) nastąpi w terminie
30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia zwrotu Nabywcy
spełniającego wymogi określone w ust. 1-5 powyżej. Zwrot ceny brutto zakupu Produktu nie
obejmuje innych kosztów towarzyszących związanych z jego zakupem, takich jak: wyższy
koszt wysyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt dostarczenia zgłoszenia do Koordynatora.
7. Zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy lub gotówką przez
Wykonawcę.
8. Uprawnienie Nabywcy do zwrotu Produktu w ramach Promocji nie dotyczy Produktów, co do
których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne
uszkodzenia oraz wady, w szczególności wynikłe na skutek: niewłaściwego lub niezgodnego
z instrukcją użytkowania przez Uczestnika, przechowywania lub konserwacji; niewłaściwej
lub niezgodnej z instrukcją instalacji; ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych
napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych; lub użycia niewłaściwych materiałów
eksploatacyjnych.
9. W razie przesłania Produktu dotkniętego wadami określonymi w ust. 8 powyżej lub bez
spełnienia warunków określonych w przepisach Regulaminu, Produkt będzie odesłany
zwrotnie Nabywcy na jego koszt; dotyczy to w szczególności Produktów niekompletnych,
zniszczonych, modyfikowanych, przesłanych bez dowodu zakupu.
Leifheit Polska Sp. z o.o. Dane konta bankowego: Deutsche Bank Warszawa Zarząd: Ivo Huhmann, Marek Tomaszewski
ul. Sienna 73 (KOD 18800009) 80188000090000001102351000
00-833 Warszawa (Polska) IBAN: PL80 188000090000001102351000 NIP PL 5272685204
Telefon +48 (22) 244 00
99
. Fax +48 (22) 244 00 98 SWIFT: DEUTPLPX REGON 146335316
www.leifheitpolska.pl . E-Mail info.pl@leifheit.com WEEE-Rejestrowy-Nr. E0018068WBW Siedziba: Warszawa – KRS 0000435598
§ 5. Prawo odstąpienia od umowy
W przypadku zakupu Produktu na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Nabywcy
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu w terminie 14 dni od daty jego
zakupu. Po upływie tego terminu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje.
Nabywca może jednak zwrócić Produkt na zasadach i warunkach określonych w § 4 Regulaminu.
§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator – Leifheit Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa.
2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji, obsługi
procesów reklamacji lub zwrotów Produktów w ramach Promocji, a także zwrotu ceny brutto
wraz z kosztami przesyłki za Produkt w przypadku skutecznego jego zwrotu oraz dla celów
marketingowych w przypadku wyrażenia stosownych zgód przez Uczestników.
3. Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Uczestników w Formularzu Uczestnictwa
jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji, w tym do
obsługi procesów reklamacji lub zwrotów Produktów w ramach Promocji, a także zwrotu ceny
brutto wraz z kosztami przesyłki za Produkt w przypadku skutecznego jego zwrotu.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą:
a. podmioty działające na zlecenie Organizatora, w jego imieniu, które dostarczają
i wspierają systemy teleinformatyczne Organizatora (ogólną infrastrukturę
teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, etc.),
b. niezależni administratorzy danych:
 Wykonawca jako podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie, weryfikację
i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Promocji, a także za przyjmowanie zwrotów
i rozpatrywanie reklamacji w zakresie wad Produktów
 Poczta Polska, kurierzy lub banki w celu obsługi reklamacji i zwrotów w ramach Promocji.
5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie doraźnie przez okres
konieczny w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
Promocji. Dane Uczestników Promocji zostaną usunięte zgodnie z przepisami prawa
polskiego po okresie roszczeń konsumenckich w związku z Promocją.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnik Promocji może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów
marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów
i usług Organizatora drogą elektroniczną, w szczególności na podany adres e-mail.
Wyrażenie zgody przez Uczestników jest całkowicie dobrowolne, a zgoda może być
w każdym czasie wycofana, przy czym nie wpływa to na zgodność przetwarzania z prawem,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Uczestnik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych dla
celów marketingu bezpośredniego.
Leifheit Polska Sp. z o.o. Dane konta bankowego: Deutsche Bank Warszawa Zarząd: Ivo Huhmann, Marek Tomaszewski
ul. Sienna 73 (KOD 18800009) 80188000090000001102351000
00-833 Warszawa (Polska) IBAN: PL80 188000090000001102351000 NIP PL 5272685204
Telefon +48 (22) 244 00
99
. Fax +48 (22) 244 00 98 SWIFT: DEUTPLPX REGON 146335316
www.leifheitpolska.pl . E-Mail info.pl@leifheit.com WEEE-Rejestrowy-Nr. E0018068WBW Siedziba: Warszawa – KRS 0000435598
9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może
zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
§ 7. Reklamacje w związku z wadami Produktów w ramach rękojmi za wady
1. Reklamacje związane z wadami Produktów w ramach rękojmi za wady mogą być zgłaszane
za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej lub osobiście do
Koordynatora, u którego Produkt został zakupiony.
2. O wyniku postępowania reklamacyjnego związanego z wadami Produktów w ramach rękojmi
za wady, bezpośredni sprzedawca powiadomi Uczestnika w taki sam sposób, w jaki
reklamacja została przesłana lub złożona najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego w zakresie wad Produktów, Uczestnikowi
przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie
powszechnym.
4. Nabywca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
a. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
b. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
c. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl).
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach
oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Aktualny Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.leifheitsklep.pl lub stronach
internetowych Koordynatorów oraz w sklepach stacjonarnych Koordynatorów.
Leifheit Polska Sp. z o.o. Dane konta bankowego: Deutsche Bank Warszawa Zarząd: Ivo Huhmann, Marek Tomaszewski
ul. Sienna 73 (KOD 18800009) 80188000090000001102351000
00-833 Warszawa (Polska) IBAN: PL80 188000090000001102351000 NIP PL 5272685204
Telefon +48 (22) 244 00
99
. Fax +48 (22) 244 00 98 SWIFT: DEUTPLPX REGON 146335316
www.leifheitpolska.pl . E-Mail info.pl@leifheit.com WEEE-Rejestrowy-Nr. E0018068WBW Siedziba: Warszawa – KRS 0000435598
2. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Leifheit będą udzielane pod numerem infolinii
Leifheit Polska sp. z o. o.: (+48) 22 244 00 94 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00 – 17:00).
3. Podpisanie Formularza Uczestnictwa w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się
przez Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego.
Leifheit Polska Sp. z o.o. Dane konta bankowego: Deutsche Bank Warszawa Zarząd: Ivo Huhmann, Marek Tomaszewski
ul. Sienna 73 (KOD 18800009) 80188000090000001102351000
00-833 Warszawa (Polska) IBAN: PL80 188000090000001102351000 NIP PL 5272685204
Telefon +48 (22) 244 00
99
. Fax +48 (22) 244 00 98 SWIFT: DEUTPLPX REGON 146335316
www.leifheitpolska.pl . E-Mail info.pl@leifheit.com WEEE-Rejestrowy-Nr. E0018068WBW Siedziba: Warszawa – KRS 0000435598
Załącznik nr 1
do Regulaminu promocji „Air Board – satysfakcja gwarantowana 2019”
Formularz uczestnictwa
Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe. Pozostałe dane osobowe są dobrowolne.
Prosimy o czytelne wypełnianie DRUKOWANYMI literami.
Imię i nazwisko: *
_____________________________________________________
Ulica, numer budynku i mieszkania: *
_____________________________________________________________
Kod pocztowy: * __________ Miejscowość: * ________________________
E-mail: ______________________________________________________
Telefon: ________________________
Proszę oznaczyć znakiem “X” w kratce z lewej strony treści oświadczeń, na które wyraża
Pani/Pan zgodę, a następnie podpisać się we wskazanym poniżej miejscu.
Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe do udziału w Promocji.
□ *1. Zgłaszam swój udział w Promocji „Air Board – satysfakcja gwarantowana 2019″ (Promocja)*
□ *2. Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Promocji i akceptuję jego
postanowienia.
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów wzięcia udziału w
Promocji. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest Leifheit Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa („Leifheit”). Dane kontaktowe: tel.: (+48)
22 244 00 94, e-mail: info@leifheitsklep.pl. Wszelkie zapytania w zakresie przetwarzanych
danych osobowych prosimy kierować na adres email: info@leifheitsklep.pl. Dane podane w
niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Promocji i jej wykonania, w
tym obsługi reklamacji i zwrotów. Podane dane osobowe będą przetwarzane w ww. celu przez
Leifheit Polska Sp. z o.o. Dane konta bankowego: Deutsche Bank Warszawa Zarząd: Ivo Huhmann, Marek Tomaszewski
ul. Sienna 73 (KOD 18800009) 80188000090000001102351000
00-833 Warszawa (Polska) IBAN: PL80 188000090000001102351000 NIP PL 5272685204
Telefon +48 (22) 244 00
99
. Fax +48 (22) 244 00 98 SWIFT: DEUTPLPX REGON 146335316
www.leifheitpolska.pl . E-Mail info.pl@leifheit.com WEEE-Rejestrowy-Nr. E0018068WBW Siedziba: Warszawa – KRS 0000435598
okres trwania Promocji oraz po jej zakończeniu zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
przeciwko roszczeniom konsumenckim.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
□ 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu e-mail w celu otrzymywania
od Leifheit Polska sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Leifheit
Polska sp. z o.o. usług lub produktów.
Powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Osoby, których dane
dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
Informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest Leifheit Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa („Leifheit”). Dane kontaktowe: tel.: (+48)
22 244 00 94, e-mail: info@leifheitsklep.pl. Wszelkie zapytania w zakresie przetwarzanych
danych osobowych prosimy kierować na adres email: info@leifheitsklep.pl. Dane podane w
niniejszym formularzu będą przetwarzane w celach marketingowych przesyłania informacji
handlowych dotyczących oferowanych przez Leifheit usług lub produktów za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. W każdym momencie zgoda na przetwarzanie danych w ww. celu
może zostać cofnięta. Podane dane osobowe będą przetwarzane w ww. celu do czasu cofnięcia
zgody. Informujemy także o przysługującym prawie dostępu do danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Cofnięcie zgody nie wpływa na czynności podjęte na
jej podstawie do momentu wycofania zgody. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Data: _____________ Podpis: ___________________
Leifheit Polska Sp. z o.o. Dane konta bankowego: Deutsche Bank Warszawa Zarząd: Ivo Huhmann, Marek Tomaszewski
ul. Sienna 73 (KOD 18800009) 80188000090000001102351000
00-833 Warszawa (Polska) IBAN: PL80 188000090000001102351000 NIP PL 5272685204
Telefon +48 (22) 244 00
99
. Fax +48 (22) 244 00 98 SWIFT: DEUTPLPX REGON 146335316
www.leifheitpolska.pl . E-Mail info.pl@leifheit.com WEEE-Rejestrowy-Nr. E0018068WBW Siedziba: Warszawa – KRS 0000435598
Załącznik nr 2
do Regulaminu promocji „Air Board – satysfakcja gwarantowana 2019”
Symbol produktu Nazwa produktu
72567 AirBoard Express L Solid
72565 AirBoard Express M Solid
72587 AirBoard Express M Compact
72448 AirBoard Express M Compact, różowa
72449 AirBoard Express M Compact, niebieska
72450 AirBoard Express M Compact, morska
72590 AirBoard XL Ergo Plus NF
72589 AirBoard XL Ergo
72617 AirBoard L Solid Plus NF
72588 AirBoard M Solid Plus NF
72563 AirBoard M Solid
72658 AirBoard M Shoulder Fit
72660 AirBoard M Shoulder Fit Plus NF
72616 AirBoard M Compact Plus NF
72585 AirBoard M Compact
72615 AirBoard S Compact Plus NF
72584 AirBoard S Compact
72583 AirBoard Table Compact
Leifheit Polska Sp. z o.o. Dane konta bankowego: Deutsche Bank Warszawa Zarząd: Ivo Huhmann, Marek Tomaszewski
ul. Sienna 73 (KOD 18800009) 80188000090000001102351000
00-833 Warszawa (Polska) IBAN: PL80 188000090000001102351000 NIP PL 5272685204
Telefon +48 (22) 244 00
99
. Fax +48 (22) 244 00 98 SWIFT: DEUTPLPX REGON 146335316
www.leifheitpolska.pl . E-Mail info.pl@leifheit.com WEEE-Rejestrowy-Nr. E0018068WBW Siedziba: Warszawa – KRS 0000435598
72442 AirBoard M Shoulder Fit, różowa
72443 AirBoard M Shoulder Fit, niebieska
72444 AirBoard M Shoulder Fit, morska
Leifheit Polska Sp. z o.o. Dane konta bankowego: Deutsche Bank Warszawa Zarząd: Ivo Huhmann, Marek Tomaszewski
ul. Sienna 73 (KOD 18800009) 80188000090000001102351000
00-833 Warszawa (Polska) IBAN: PL80 188000090000001102351000 NIP PL 5272685204
Telefon +48 (22) 244 00
99
. Fax +48 (22) 244 00 98 SWIFT: DEUTPLPX REGON 146335316
www.leifheitpolska.pl . E-Mail info.pl@leifheit.com WEEE-Rejestrowy-Nr. E0018068WBW Siedziba: Warszawa – KRS 0000435598
Załącznik nr 3
do Regulaminu promocji „Air Board – satysfakcja gwarantowana 2019”
Formularz zwrotu Produktu
Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe. Pozostałe dane osobowe są dobrowolne.
Prosimy o czytelne wypełnianie DRUKOWANYMI literami.
Data zakupu* (zgodnie z dowodem zakupu): ______________
Symbol zwracanego produktu: _________________________
Przyczyna zwrotu produktu:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Imię i nazwisko (właściciel rachunku bankowego): *
_____________________________________________________
Ulica, numer budynku i mieszkania: *
_____________________________________________________________
Kod pocztowy: * __________ Miejscowość: * ________________________
E-mail: ______________________________________________________
Telefon: ________________________
Kwota przesyłki zwrotu produktu: * ________________________ PLN
Dane zalecane – możliwość powiadomienia o ew. brakach w zgłoszeniu
Numer rachunku bankowego*:
_________________________________________________
Leifheit Polska Sp. z o.o. Dane konta bankowego: Deutsche Bank Warszawa Zarząd: Ivo Huhmann, Marek Tomaszewski
ul. Sienna 73 (KOD 18800009) 80188000090000001102351000
00-833 Warszawa (Polska) IBAN: PL80 188000090000001102351000 NIP PL 5272685204
Telefon +48 (22) 244 00
99
. Fax +48 (22) 244 00 98 SWIFT: DEUTPLPX REGON 146335316
www.leifheitpolska.pl . E-Mail info.pl@leifheit.com WEEE-Rejestrowy-Nr. E0018068WBW Siedziba: Warszawa – KRS 0000435598

Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły