Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
Dziecko i Zabawki
Małe AGD
Duże AGD
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Książki, filmy i muzyka

Regulamin promocji „Raty 10x0%”

eMAG  ›  Info Center  ›  Regulaminy promocji  ›  Regulamin promocji „Raty 10x0%”

 §1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki promocji cenowej pod nazwą „Raty 10×0%” (zwanej dalej “Promocja“) organizowanej w sklepie internetowym www.emag.pl.

2. Organizatorem akcji jest Spółka Agito Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475630, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 400,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-23-80-769 (dalej: „Organizator”).

3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę promocji. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w promocji należy kierować do Organizatora.

 

 §2
CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja rozpoczyna się 01.09.2017 roku od godz. 00:01 i trwa do dnia 31.03.2018 roku do godz. 23.59. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia.

 

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

1. Promocją objęty jest asortyment sklepu eMAG.pl, w okresie obowiązywania akcji, o którym mowa w §2 punkt 1 niniejszego regulaminu.

2. Promocja „Raty 10×0%” obowiązuje dla zamówień powyżej 999,99zł.

3. Z zastrzeżeniem pkt.3 poniżej, uczestnikiem Promocji może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy tylko tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizację Promocji oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem Promocji a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.

5. Klient spełniający warunki Promocji może nabyć produkt w atrakcyjnej, obniżonej cenie.

6. Promocja łączy się z ofertą Darmowa Dostawa w sklepie internetowym www.emag.pl.

7. Liczba dostępnych w Promocji jest ograniczona.

 

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin promocji posiada wiążącą moc.

3. Spółka Agito Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji na korzyść Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie regulaminy dostępne na stronie www.emag.pl oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły