Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
AGD
Dziecko i Mama
Zabawki
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Kultura i Rozrywka

Załącznik nr 3 - eMAG Marketplace

eMAG  ›  Info Center  ›  Regulamin zakupów  ›  Załącznik nr 3 - eMAG Marketplace

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Usługa eMAG Marketplace

 

 

1. Załącznik formułuje zasady korzystania przez Użytkowników/Kupujących sklepu internetowego emag.pl z usługi eMAG Marketplace umożliwiającej zawieranie umów sprzedaży na odległość u sprzedawców innych niż eMAG.

 

2. eMAG Marketplace jest usługą świadczoną przez eMAG drogą elektroniczną. Usługa eMAG Marketplace świadczona jest dla Użytkowników/Kupujących sklepu emag.pl nieodpłatnie.

 

3. W ramach usługi eMAG Marketplace Użytkowników/Kupujących jest uprawniony do:

3.1 przeglądania produktów prezentowanych na stronie emag.pl lub przy użyciu Aplikacji mobilnej przez Sprzedawców eMAG Marketplace;

3.2 zapoznawania się z informacjami o Sprzedawcach dostępnymi dla wszystkich na stronach dedykowanych poszczególnym Sprzedawcom działającym w ramach eMAG Marketplace; w tym informacjami o obowiązujących u nich warunkach sprzedaży, gwarancji, rękojmi, dostawy produktów;

3.3 składnia zamówień u Sprzedawców;

3.4 zamieszczania opinii dotyczących zakupionych Produktów;

3.5 śledzenia statusu realizacji złożonego zamówienia oraz przeglądania historii zamówień za pomocą zakładki „Moje Konto”.

 

4. Przeglądanie produktów prezentowanych przez Sprzedawców eMAG Marketplace nie wymaga rejestracji.

 

5. Składanie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sprzedawców eMAG Marketplace możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu.

 

6. Posiadając Konto Klienta w emag.pl Użytkownik/Kupujący jest uprawniony do korzystania ze wszystkich ofert dostępnych w sklepie, zarówno tych oferowanych bezpośrednio przez eMAG, jak i przez sprzedawców działających w ramach usługi eMAG Marketplace.

 

7.W ramach usługi eMAG Marketplace eMAG dostarcza wyłącznie techniczne rozwiązania umożliwiające Sprzedawcom i Kupującemu/Konsumentowi zawarcie umowy sprzedaży dotyczącej określonego Produktu. eMAG nie jest stroną umów sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawców innych niż eMAG. Stroną umowy dotyczącej produktu Sprzedawcy eMAG Marketplace jest Sprzedawca i Kupujący/Konsument. Złożone zamówienie trafia do Sprzedawcy eMAG Marketplace, z którym Kupujący/Konsument zawiera umowę sprzedaży, Sprzedawca realizuje zamówienie, dostarcza je, wystawia dokument sprzedaży. Sprzedawca odpowiada ponadto wobec Kupującego/Konsumenta za obsługę posprzedażną oraz za przekazanie Kupującemu/Konsumentowi informacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

8. eMAG nie ponosi odpowiedzialności za opisy, dane techniczne oraz specyfikacje produktów zamieszczone przez Sprzedawców eMAG Marketplace.

 

9. eMAG nie ponosi odpowiedzialności za realizację dostawy towaru w związku z zamówieniem złożonym u Sprzedawcy eMAG Marketplace, z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sprzedawców eMAG Marketplace.

 

10. Sprzedawcami w ramach usługi eMAG Marketplace są wyłącznie przedsiębiorcy, którzy zawarli z eMAG umowę o współpracy, umożliwiającą im prezentowanie swoich produktów na stronie internetowej sklepu emag.pl lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

 

11. Każdy produkt znajdujący się na emag.pl posiada w opisie produktu informację na temat sprzedawcy:

11.1 Produkt z informacją „Sprzedaje i dostarcza: eMAG” – oznacza, że produkt jest bezpośrednio sprzedawany i dostarczany przez eMAG;

11.2 Produkt z informacją „Sprzedaje i dostarcza:: {nazwa sprzedawcy eMAG Marketplace}”– oznacza, że produkt jest sprzedawany przez sprzedawcę współpracującego z eMAG.

 

12. Kupujący/Konsument składając zamówienie na produkt prezentowany na stronie emag.pl lub w ramach Aplikacji mobilnej przez Sprzedawcę Marketplace składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie produktu i zgodnie z treścią zamówienia.

 

13. Kupujący/Konsument może umieścić w swoim koszyku produkty od różnych Sprzedawców. W koszyku mogą znajdować się produkty sprzedawane bezpośrednio przez sklep eMAG oraz sprzedawane przez sprzedawców Marketplace oferujących produkty w ramach eMAG Marketplace. Klient może jednocześnie złożyć zamówienia na poszczególne produkty u różnych Sprzedawców. W takim przypadku Klient zawiera odrębną umowę sprzedaży z każdym z takich Sprzedawców.

 

14. Taki sam Produkt może znajdować się w ofercie u różnych Sprzedawców. W takim przypadku każdy ze Sprzedawców może określić inną cenę Produktu i inne warunki dostawy. Wybór Sprzedawcy i oferowanego przez niego produktu zależy wyłącznie od woli Kupującego/Konsumenta.

 

15. Ceny produktów dostępnych u poszczególnych Sprzedawców wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatki (w tym podatek VAT, jeśli dotyczy). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od konkretnego Sprzedawcy i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w podsumowaniu zamówienia przed jego złożeniem przez Kupującego/Konsumenta.

 

16. W przypadku, gdy Kupujący/Konsument składa jednocześnie zamówienia u kilku Sprzedawców do każdego z tych zamówień doliczane są koszty dostawy produktów (wysyłki) obowiązujące u danego Sprzedawcy, zgodnie z warunkami dostawy wybranymi przez Klienta.

 

17. Przy każdym Sprzedawcy znajduje się szczegółowa informacja o kosztach i czasie dostawy produktów a także o dostępności produktów. Status dostępności „w magazynie” przy produkcie Sprzedawcy Marketplace oznacza, że produkty w ilości 4 sztuki lub więcej znajdują się magazynie tego konkretnego Sprzedawcy Marketplace i należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi czasu dostawy obowiązującymi u danego Sprzedawcy.

 

18. Produkty oferowane przez sprzedawców w ramach eMAG Marketplace dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

 

19. Produkty oferowane przez Sprzedawców w ramach eMAG Marketplace mogą być zamówione i opłacone za pobraniem (płatność przy odbiorze gotówką) lub za pomocą płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – Przelewem online. Dla każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży przez Sprzedawcę, który sprzedał produkt w ramach eMAG Marketplace.

 

20. Karty podarunkowe oraz kody rabatowe eMAG nie działają na produkty oferowane w ramach eMAG Marketplace.

 

21. Reklamacje, rękojmia, gwarancja.

21.1 Każdy sprzedawca eMAG Marketplace jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Każdy Sprzedawca Marketplace ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

21.2 Obsługa posprzedażna, czyli m.in. realizacja uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji produktów pochodzących z oferty eMAG Marketplace, realizowana jest przez Sprzedawców eMAG Marketplace lub producenta. Reklamacje dotyczące produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące umów zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami należy kierować bezpośrednio do Sprzedawców. Każdy Sprzedawca określa samodzielnie stosowaną przez siebie procedurę reklamacyjną. Szczegółowe zasady i tryb reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji produktów prezentowanych przez Sprzedawców na eMAG Marketplace dostępne są dla wszystkich Kupujących/Konsumentów na stronach dedykowanych poszczególnym sprzedawcom działającym w ramach eMAG Marketplace.

21.3 Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania usługi eMAG Marketplace w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu usługi. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@emag.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 22 335 00 00 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez eMAG w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji zostanie niezwłocznie poinformowany.

21.4 eMAG nie ponosi odpowiedzialności za realizację dostawy produktów w związku z zamówieniem złożonym u Sprzedawcy eMAG Marketplace, z tytułu rękojmi, gwarancji oraz innych uprawnień konsumenckich związanych z produktem i umową sprzedaży, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę eMAG Marketplace a także prawdziwość i rzetelność opisów produktów przez Sprzedawców eMAG Marketplace.

 

22. Prawo zwrotu

22.1 Wszystkich sprzedawców eMAG Marketplace, jak i eMAG obowiązują takie same zasady dotyczące zwrotu produktów. Są one uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

22.2 Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną do Sprzedawcy). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez danego Sprzedawcę lub z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

22.3 W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

22.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

22.5 W razie odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

22.6 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

22.7 Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

22.7.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

22.7.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

22.7.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

22.7.4 której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

22.7.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

22.7.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

22.7.7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

22.7.8 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

22.7.9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

22.7.10 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

22.7.11 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

  1. Dane osobowe

22.1 Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących/Konsumentów, w związku z zamówieniem złożonym u Sprzedawcy eMAG Marketplace w emag.pl jest poszczególny Sprzedawca eMAG Marketplace.

22.2 Dane osobowe podane przez Kupującego/Konsumenta w związku z zamówieniem złożonym u Sprzedawcy eMAG Marketplace (zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu, osobę do kontaktu) eMAG udostępniania Sprzedawcy eMAG Marketplace w celu zawarcia umowy sprzedaży produktu oraz wykonania tej umowy. Informacje o Sprzedawcy zawarte są w informacjach ogólnych na stronach dedykowanych poszczególnym Sprzedawcom działającym w ramach eMAG Marketplace oraz poprzez e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia.

22.3 Osobom, których dane dotyczą, przysługuje: prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych; prawo do żądania sprostowania, prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; prawo wycofania zgody, prawo do skargi.

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku dotyczącym usługi eMAG Marketplace do zamówień produktów oferowanych przez Sprzedawców zastosowanie mają odpowiednie postanowienia regulaminu sklepu internetowego emag.pl

 

 

Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły