Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
AGD
Dziecko i Mama
Zabawki
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Kultura i Rozrywka

Załącznik nr 4 - Program Ochrony Kupujących

eMAG  ›  Info Center  ›  Regulamin zakupów  ›  Załącznik nr 4 - Program Ochrony Kupujących

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 4 – Program Ochrony Kupujących

 

 

1. Regulamin opisuje zasady Programu Ochrony Kupujących eMAG, w ramach którego Agito sp. z o.o. („eMAG”) zobowiązuje się wypłacać konsumentom w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) rekompensatę pieniężną w związku z zakupami na emag.pl. bądź za pośrednictwem aplikacji mobilnej eMAG. Program działa tylko dla zamówień opłaconych za pośrednictwem PayU.

 

2.    Rekompensata przysługuje w przypadku gdy:

a.    Konsument zapłacił za produkt, ale go nie otrzymał albo

b.    Konsument zapłacił za produkt i po jego otrzymaniu stwierdził, że wartość produktu jest istotnie niższa w porównaniu do produktu z oferty zaakceptowanej przez strony umowy sprzedaży i nie otrzymał od sprzedawcy zwrotu płatności albo

c.    Konsument odstąpił od umowy sprzedaży w ustawowym terminie 14 dni i nie otrzymał od sprzedawcy zwrotu płatności.

 

3. Maksymalna kwota rekompensaty to cena produktu (bez kosztu transportu), którego dotyczy prośba o rekompensatę, wskazana w zamówieniu, przy czym jednorazowa rekompensata w żadnym wypadku nie będzie przekraczać kwoty 10.000 PLN.

 

4. Prośbę o rekompensatę należy zgłosić mailem na adres pok@emag.pl nie wcześniej niż 19 dni i nie później niż 120 dni licząc od:

a. zapłaty za produkt – w przypadku 2 a.,

b. odesłania produktu do sprzedawcy/odbioru produktu przez sprzedawcę – w przypadku 2 b i c.

 

5. W mailu, o którym mowa w pkt. 4 należy opisać zaistniałą sytuację, podać swoje dane, numer zamówienia. Do maila należy załączyć skan potwierdzenia złożenia organowi ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sprzedawcę, chyba że konsument poprosi o złożenie zawiadomienia w jego imieniu przez eMAG bądź decyzją eMAG takie zawiadomienie w konkretnym przypadku nie będzie wymagane (w takich przypadkach należy szczegółowo opisać okoliczności sprawy, w tym wykazać że nieskuteczne okazały się podjęte przez konsumenta próby wyegzekwowania od sprzedawcy roszczenia). W przypadku prośby o rekompensatę na podstawie pkt. 2 b. konsument załącza zdjęcia produktu. W przypadku prośby o rekompensatę na podstawie pkt. 2 c. konsument załącza potwierdzenie nadania produktu do sprzedawcy/pokwitowanie odbioru produktu przez sprzedawcę.

 

6. eMAG ma prawo poprosić w mailu zwrotnym o uzupełnienie informacji bądź przedłożenie dodatkowych załączników w przypadku, gdy przedstawione przez konsumenta informacje/załączniki nie są wystarczające do podjęcia decyzji w kwestii rekompensaty. W przypadku prośby o rekompensatę na podstawie pkt. 2 b. eMAG może poprosić o przysłanie produktu na koszt konsumenta na adres wskazany przez eMAG w celu dokonania oględzin.

 

7. eMAG zastrzega prawo do weryfikacji informacji otrzymanych od konsumenta przy użyciu wszelkich dopuszczalnych prawem metod, w szczególności od sprzedawcy, przewoźnika, na co konsument wyraża zgodę i upoważnia w tym zakresie eMAG do uzyskania tych informacji.

 

8. eMAG podejmie decyzję w kwestii rekompensaty w maksymalnym terminie 14 dni od daty uzyskania kompletu informacji. Decyzja ta jest ostateczna. Prośba o rekompensatę nie może być ponownie złożona, jeśli dotyczy tego samego produktu z danej umowy sprzedaży (zamówienia), chyba że konsument poinformuje eMAG o nieznanych dotychczas okolicznościach sprawy, o których nie wiedział na etapie zgłaszania prośby.

 

9. Wypłata rekompensaty nastąpi w maksymalnym terminie 14 dni od otrzymania od konsumenta numeru rachunku bankowego do wpłaty (numer rachunku bankowego konsument przyśle w odpowiedzi na maila eMAG o przyznaniu rekompensaty).

 

10. Konsument przenosi na eMAG z chwilą wypłaty rekompensaty, wszystkie przysługujące mu w stosunku do sprzedawcy wierzytelności wynikające z faktu niewykonania przez niego zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, której dotyczy prośba o rekompensatę lub  odstąpienia od niej.

 

11. Konsument ma obowiązek poinformować eMAG o każdym nowym zdarzeniu związanym ze zgłoszoną prośbą o rekompensatę, które wystąpi do momentu wypłaty przez eMAG, jak również po tej wypłacie, w szczególności o otrzymaniu produktu, zwrotu płatności lub innej rekompensaty.

 

12. Jeśli po skierowaniu prośby o rekompensatę konsument otrzyma produkt, zwrot płatności lub inną rekompensatę, rekompensata nie zostanie przyznana przez eMAG.

 

13. Jeśli po wypłacie rekompensaty przez eMAG konsument otrzyma produkt, zwrot płatności lub inną rekompensatę, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwrócić otrzymaną od eMAG rekompensatę na rachunek bankowy eMAG nr 61 1140 1010 0000 5908 2900 1005.

 

14.    Program Ochrony Kupujących eMAG nie dotyczy następujących sytuacji:

a. Gdy okoliczności opisane w pkt 2 a – c wystąpiły na skutek działania bądź zaniechania konsumenta;

b. Gdy produkt nie został dostarczony z przyczyn leżących po stronie przewoźnika;

c. Gdy szkoda w majątku konsumenta została naprawiona przez sprzedawcę;

d. Gdy zapłata za produkt nastąpiła bez pośrednictwa operatora płatności PayU;

e. Gdy z prośbą o rekompensatę nie występuje pierwotny nabywca produktu.

 

15. Regulamin może być zmieniony lub uchylony decyzją eMAG z zastrzeżeniem, że do spraw w toku zastosowanie znajdą dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

 

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.06.2019 i dotyczy zamówień złożonych w dniu wejścia w życie regulaminu lub później.

 

 

Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły