Dodaj do ulubionych produktów

zaloguj się
Produkt został dodany do koszyka
do koszyka
Telefony, Laptopy i Tablety
PC, Peryferia i Gaming
TV, Elektronika i Foto
AGD
Dziecko i Mama
Zabawki
Dom i Ogród
Motoryzacja
Sport i Turystyka
Zdrowie i Uroda
Moda
Kultura i Rozrywka

Załącznik nr 5 - Rozszerzone Gwarancje

eMAG  ›  Info Center  ›  Regulamin zakupów  ›  Załącznik nr 5 - Rozszerzone Gwarancje

 

 

§1 Oświadczenia

 

 

1. Klient, kupując Dodatkowe Ubezpieczenie Sprzętu (“Rozszerzoną gwarancje”), składna jednocześnie poniższe oświadczenia.

1.1 Oświadczam, że odpowiednio wcześniej otrzymałem/am Dokument zawierający informację o produkcie ubezpieczeniowym (patrz §2 Załącznika nr 5). Sprawdziłem/am inne posiadane przeze mnie ubezpieczenia i oferowany produkt odpowiada moim wymaganiom i potrzebom.

1.2 Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem/am Ogólne Warunki Ubezpieczenia (patrz §3 Załącznika nr 5).

1.3 Oświadczam, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem/am informację o firmie, pod którą AWP P&C S.A. Oddział w Polsce wykonuje działalność ubezpieczeniową, adresie siedziby oraz o możliwości złożenia reklamacji i wniesienia skargi. (patrz §4 Załącznika nr 5).

1.4 Oświadczam, iż otrzymałem informację na temat przetwarzania danych osobowych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w celu m.in. należytego wykonywania umowy Ubezpieczenia. Oświadczam, że otrzymałem Politykę Prywatności AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Aktualna treść Polityki Prywatności jest zawsze dostępna pod adresem http://www.mondial-assistance.pl/biznes/dane.aspx.

 

 

§2 Karty produktów ubezpieczeniowych (IPID)

 

 

1. IPID na Sprzęt Elektroniczny znajduje się pod tym linkiem.

2. IPID Ubezpieczenie Opon znajduje się pod tym linkiem.

3. IPID Przedłużona gwarancja narzędzi znajduje się pod tym linkiem.

4. IPID Przedłużona gwarancja zegarków znajduje się pod tym linkiem.

 

 

§3 Ogólne Warunki Ubezpieczeń

 

 

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego.

 

2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opon.

 

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Narzędzi.

 

4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zegarków.

 

 

§ 4 Informacje o ubezpieczycielu

INFORMACJA wymagana przez art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486)

Firma oraz siedziba zakładu ubezpieczeń
Ubezpieczyciel:
AWP P&C S.A. Oddział w Polsce
Ul. Domaniewska 50b
02-672 Warszawa

Firma oraz siedziba przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń
AGITO Spółką z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Inflancka 4a
00-189 Warszawa

 

 

1. Reklamacje związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia, ubezpieczający, ubezpieczony, uprawniony z umowy ubezpieczenia bądź ich spadkobiercy mogą złożyć do Ubezpieczyciela w formie:

 

1) ustnej – telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 522 26 40 (dostępny od poniedziałku do piątku, w Dni Robocze w godzinach 8.00-16.00), albo osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela;

 

2) pisemnej – przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Ubezpieczyciela: ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa lub osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela;

 

3) elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@mondial-assistance.pl.

 

 

2. Ubezpieczyciel rozpatrzy reklamacje związane z zawieraniem lub wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 60 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem składający reklamację zostanie poinformowany w formie pisemnej.

 

 

3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Na wniosek składającego reklamację odpowiedź może być wysłana pocztą elektroniczną.

 

 

4. Składającemu reklamację przysługuje prawo do odwołania się od uzyskanej odpowiedzi na reklamację poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 30 dni od jej otrzymania do Dyrektora AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Odpowiedź na odwołanie udzielana jest w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania i przesyłana jest zgodnie z ust. 6.

 

 

5. Zgłaszającej reklamację osobie fizycznej będącej ubezpieczonym, ubezpieczającym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia, w sytuacji nieuwzględnienia jej roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.

 

 

6. Zgłaszającej reklamację osobie fizycznej będącej ubezpieczonym, ubezpieczającym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo, w sytuacji nieuwzględnienia jej roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.rf.gov.pl.
Biuro Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa tel. +48 22 333-73-26 – Recepcja +48 22 333-73-27 – Recepcja
fax +48 22 333-73-29
www.rf.gov.pl

 

 

7. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia można rozwiązać na drodze postępowania sądowego poprzez wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego. Pozwanym powinien być AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

 

 

8. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

 

 

9. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

 

 

10. W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy AWP P&C S.A. Oddział w Polsce a konsumentami, istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów – platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

§ 5 Polityka prywatności ubezpieczyciela

 

 

1. Szczegóły polityki prywatności ubezpieczyciela znajdują się pod tym linkiem.

 

Znalazłeś potrzebne informacje? Tak Nie

Podobne artykuły