Opis

Spis treści
Ryszard Bartel, Michał E. Skóra, Rafał Bernas:Further effects of salmon restoration (Salmo salar L.) in the DrwęcaRiver/Dalsze efekty restytucji łososia (Salmo salar L.) w Drwęcy;
Renata Bednarek, Piotr Sewerniak, Rafał Gruba:Analiza porównawcza czarnych ziem i gleb murszastych na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego/Comparative anałysis of black earthsand Mucky soils in the area of the Brodnica Landscape Park;
Mirosław Biczkowski, Paweł Brodowski:Uwarunkowania rozwoju agroturystyki oraz stan zagospodarowaniaagroturystycznego na obszarze dorzecza Drwęcy/Conditions foragro-tourism development and the state of agro-tourism infrastructurein the Drwęca River basin;
Robert Brudnicki: Zróżnicowanie potencjału turystycznego obszarów wiejskich dorzecza Drwęcy/Diversityof tourist potential in the rural areas of the Drwęca River basin;
Rolf Eilers: Die Hunte - Ein Fluss in Nordwestdeutschland/Hunte - rzeka w północno-zachodnich Niemczech;
Mirosław Gębski:Planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego na przykładzie "Programu rozwoju dorzecza rzeki Drwęcy"/Local and regional development planningon the example of Drwęca River Basin Development Program;
Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka:Zmiany w stanie i strukturach demograficznych ludności dorzecza Drwęcy/Changes in demographic condition and structure of the populationof the Drwęca River basin;
Beata Hołowiecka, Elżbieta Grzelak-Kostulska:Bilans ludności dorzecza Drwęcy - tendencje zmian skali i składowych przyrostu rzeczywistego w okresie 1995-2005/Balance of the populationin the Drwęca River basin - tendencies of the changes in the scale andcomponents of the real growth in the years 1995-2005; Renata Jaroszewska-Brudnicka:Warunki życia mieszkańców gmin w dorzeczu Drwęcy/Living conditions ofthe inhabitants of the gminas located in the Drwęca River basin;
Tomasz Jaworski:Geneza ujściowego odcinka doliny Welu (lewobrzeżnego dopływu Drwęcy)w okolicy Kaczka i Bratianu/Genesis of the outlet fragment of the WelRiver valley (the left-bank tributary of the Drwęca River) in thevicinity of Kaczek and Bratian;
Aleksandra Jezierska-Thöle:Przekształcenia rolnictwa dorzecza Drwęcy w okresie transformacji gospodarki Polski (ujęcie diagnostyczno-modelowe)/Transformation ofagriculture in the Drwęca River basin in the period of Polish economyalteration (diagnostic-modelling approach);
Rafał Kot: Formyochrony przyrody dolnej części dorzecza Drwęcy/Forms of environmentalprotection of the lower fragment of the Drwęca River basin;
Leszek Kozłowski: Uwarunkowania planowania i zagospodarowania przestrzennego w koncepcji zarządzania zagrożeniem powodziowym - przykład Nowego Miasta Lubawskiego/Spatial planning and development in the concept of floodrisk management - a case of Nowe Miasto Lubawskie;
Arkadiusz Krawiec: Wody podziemne Pojezierza Brodnickiego/Groundwaters of the Brodnica Lakeland; Mieczysław Kunz:Referencyjne i tematyczne dane przestrzenne dla Dorzecza Drwęcy/Reference and thematic spatial data for the Drwęca River basin;
Beata Letkiewicz, Bartosz Zakrzewski: Bezpośrednie zagrożenie powodzią od rzeki Drwęcy/Direct threat of flood from the Drwęca River;
Włodzimierz Marszelewski:Klimatyczne i hydrologiczne uwarunkowania dorzecza rzeki Drwęcy/Climatic and hydrological conditions in the Drwęca River basin;
Dawid Napiwodzki, Kamila Lis:Antropogeniczne przekształcenia rzeźby doliny Drwęcy koło Nowego Miasta Lubawskiego/Anthropogenic transformation of the relief of the DrwęcaRiver valley near Nowe Miasto Lubawskie;
Kristina Nebel, Hans-Peter Ratzke, Karsten Schmidt, Hilirich Smit-Philipp, Manfred Weisensee:Flood simulation in plane areas - are existing geo basis data preciseenough?/Symulacja powodzi na terenach płaskich - czy istniejące dane bazowe są wystarczająco precyzyjne?;
Bożena Pius: Charakterystyka wezbrań w dorzeczu Drwęcy/Characteristics of high water stages in the Drwęca River basin;
Zbigniew Podgórski:Wykorzystanie energii wody w dorzeczu Drwęcy od początku XIX wieku do lat 30. XX wieku na tle Pomorza Nadwiślańskiego/Exploitation of waterenergy in the Drwęca River basin from the earły 19th century to the1930s seen on the background of the Nadwiślańskie Pomerania region;
Halina Pomianowska: Plejstoceńskie poziomy wodonośne dorzecza Drwęcy/Pleistocene water-bearing strata of the Drwęca River basin;
Rajmund Skowron:Hydrologiczne aspekty budowy jazu piętrzącego w Tamie Brodzkiej na Skarlance/Hydrological aspects of the damming weir construction on theSkarlanka River in the Tama Brodzka Dam;
Dariusz Sokołowski: Sieć miast dorzecza Drwęcy i ich funkcje/A network of towns in the Drwęca River basin and their functions;
Marcin Świtoniak:Ocena wartości ekologicznej gleb o dwudzielnym uziarnieniu w aspekcie zrównoważonego gospodarowania obszarami leśnymi Brodnickiego Parku Krajobrazowego/Assessment of an ecological value of texture-contrastsoils in the context of the balanced management of the forest areas inthe Brodnica Landscape Park.

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Rok wydania 2007
Autor Włodzimierz Marszelewski, Leszek Kozłowski
Wydawca Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Format 234x165
Rodzaj Przyroda, matematyka
Język polski
Ilość stron 344
Podkategoria Geografia, geologia
ISBN 9788323121275

Opinie

Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię

Kliknij na gwiazdki, aby ocenić produkt

Dodaj opinię

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytania?

Zadaj pytanie, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.