Opinie klientów:

Oferta: Matras Księgarnie

Zobacz podobne produkty (kryteria):

Opis

<p> Medium to niezwykle uzdolniony artysta dzia&#322;aj&#261;cy od d&#322;u&#380;szego czasu w podziemiu polskiej sceny hip-hopowej. Jest powszechnie uznawany za nadziej&#281; najnowszej generacji polskich raper&#243;w. Album &quot;Teoria R&#243;wnoleg&#322;ych Wszech&#347;wiat&#243;w&quot; to jego debiut nak&#322;adem oficjalnej wytw&#243;rni, a jednocze&#347;nie pierwszy od 10 lat debiut rapera i producenta w Asfalt Records. </p> <br> <p> Produkcje muzyczne (w ca&#322;o&#347;ci autorstwa Medium) stawiaj&#261; t&#281; p&#322;yt&#281; w czo&#322;&#243;wce tegorocznych premier. Ka&#380;dy utw&#243;r sam w sobie jest muzyczn&#261; podr&#243;&#380;&#261;. Warstwa muzyczna zdradza lata do&#347;wiadczenia autora i d&#322;ugi czas po&#347;wi&#281;cony na produkcj&#281; zawartych na p&#322;ycie utwor&#243;w.<br><br>Ci&#261;g&#322;e eksperymentowanie z form&#261; i aran&#380;acj&#261; nie zaszkodzi&#322;o utworom, a wr&#281;cz przeciwnie - wysz&#322;o im na dobre. Muzyka nawi&#261;zuje bezpo&#347;redni kontakt z emocjami s&#322;uchacza i podkre&#347;la przekaz zawarty w tekstach - czyli tak jak ma to miejsce na najbardziej udanych p&#322;ytach. Technicznie Medium traktuje sampling jako sztuk&#281;, gdzie winyl jest instrumentem, a nie &#378;r&#243;d&#322;em gotowych p&#281;tli. Na p&#322;ycie nie zabraknie te&#380; cut&#243;w i scratchy (autorstwa DJ Funktion). </p> <br> <p> P&#322;yta utrzymana w konwencji &quot;koncept-albumu&quot; jest niezwykle g&#322;&#281;boka tekstowo. Jej motywem przewodnim jest przeniesienie Teorii R&#243;wnoleg&#322;ych Wszech&#347;wiat&#243;w na poziomy ludzkiej &#347;wiadomo&#347;ci i postrzegania &#346;wiata. Medium skupia si&#281; na gloryfikacji dobrych warto&#347;ci, gdzie &#380;ycie w zgodzie z samym sob&#261;, oraz wiara w Boga s&#261; kluczem, a nie narz&#281;dziem. Wa&#380;ne powinno by&#263; zrozumienie mechanizm&#243;w rz&#261;dz&#261;cych zachowaniami ludzi, a przez to odnalezienie wewn&#281;trznej harmonii. Ka&#380;dy cz&#322;owiek powinien nawi&#261;za&#263; kontakt z emocjonalnym absolutem, dozna&#263; do&#347;wiadczenia, owianego cierpieniem duchowym i fizycznym, ukrytego pod powierzchni&#261; liter nadzieja. Mimo wy&#380;szej filozofii przy&#347;wiecaj&#261;cej p&#322;ycie, raper pos&#322;uguje si&#281; bezpo&#347;rednim i przyst&#281;pnym s&#322;ownictwem, przez co utwory wci&#261;gaj&#261; od pierwszego do ostatniego nagrania na albumie. </p> <br> <p> Album wydany jako 28-stronicowa ksi&#261;&#380;eczka w twardej oprawie z p&#322;yt&#261; CD w &#347;rodku. </p> <br> Spis utwor&#243;w:<br><br>CD 1<br><br>Strona 1<br><br>1. Geneza<br>2. Nieznane<br>3. Winda sumienia<br>4. Spok&#243;j ducha<br>5. Teoria R&#243;wnoleg&#322;ych Wszech&#347;wiat&#243;w<br>6. Zmartwychwstanie<br>7. Aromantycznie<br>8. Gwiazda wieczoru<br>9. Pralnie my&#347;li<br>10. Niewidzialna cz&#281;&#347;&#263;<br>11. Karuzela<br>12. Dzielnica umys&#322;u<br>13. Przyjacielu<br>14. Obiekt po&#380;&#261;dania<br>15. &#379;eglarzu<br>16. Promie&#324;<br>17. Redial<br>

Specyfikacje

Ogólna charakterystyka

Autor Medium
Wydawca Warner Music Poland
Format 125x140
Język polski

Opinie

Napisz pierwszą opinię

Kliknij w gwiazdki, aby go ocenić

Inni Klienci byli także zainteresowani...

Pytania i odpowiedzi Klientów

Masz pytanie dotyczące tego produktu?

Zadaj je poniżej, a nasza społeczność udzieli odpowiedzi.