wideShop

Nasz sklep internetowy z szerokim asortymentem powstał z myślą o potrzebach klientów, którzy chcą urządzić swój dom oraz ogród. W bogatej ofercie znajdziemy artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, ogrodu, artykuły elektryczne, narzędzia do warsztatu oraz wiele innych w przystępnych cenach. Wszystkie oferowane przez nas produkty dostępne są od ręki i wysyłane w ciągu 24 h firmą kurierską.
W razie jakichkolwiek pytań, chętnie doradzamy naszym klientom.


Wide Investments Sp. z o.o. Sp. K.
Ściegiennego 268
25-116 Kielce
NIP: PL6572925506
KRS: 0000637648
REGON: 365410732


Tel. 41 300 59 60
wideshop@emag.pl

 

średni czas realizacji zamówień - 3 dni robocze

Zobacz więcej

Kategorie produktowe

130 produktów (zobacz wszystkie)
AGD
Prasowanie i szycie (2)
Dziecko i Mama
Sport i Turystyka
Sprzęt turystyczny (4)
Sporty drużynowe (1)
Plecaki, torby, walizki (1)
Zdrowie i Uroda
zobacz wszystkie kategorie

Przydatne informacje

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną: wideshop@emag.pl 

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Wide Investments Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ściegiennego 268, 25-116 Kielce


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwroty są przyjmowane w ciągu 14 dni po odesłaniu na koszt kupującego.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wide Investments Sp. z o.o. Sp. K. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres wideshop@emag.pl. Wide Investments Sp. z o.o. Sp. K. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Wide Investments Sp. z o.o. Sp. K. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

Reklamowany towar należy przesłać na poniższy adres:

Wide Investments Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Ściegiennego 268,

25-116 Kielce

Firma WIDE INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K. z siedziba w Kielcach przy ulicy Ściegiennego 266 zwana dalej
Gwarantem udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty, zapewnia sprawne
działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami
eksploatacji.
1. Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty dostawy i wynosi 12 miesięcy.
2. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie,
nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia
§ 2
Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym
produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
- nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
- nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu,
- nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim
wady,
- uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami
producenta materiałów,
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
wyładowania atmosferyczne itp.),
- wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu.
Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu. Gwarancja nie obejmuje produktu, którego
na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako
produktu zakupionego u Gwaranta.
§ 3
Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:
- jakiejkolwiek modyfikacji produktu,
- ingerencji osób nieuprawnionych,
- jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
- nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów jeśli są one wymagane.
§ 4
1. Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny określonych w § 2 i § 3 jest podstawa do nie uznania
reklamacji produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony
reklamującemu na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia Gwarantowi kosztów przesłania
produktu do Nabywcy.
Nieodebrany towar po okresie 60 dni będzie utylizowany.
§ 5
Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienia łącznie następujących warunków:
1. Pisemnego ewentualnie za pośrednictwem poczty e-mail (wideshop@emag.pl) zgłoszenia reklamacji przez
Nabywcę wypełniając druk reklamacyjny zawierającego: nazwę towaru, numer katalogowy, datę zakupu,
szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz
zdjęcia wadliwego produktu.
2. Okazanie oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu.
3. Dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) reklamowanego produktu do
siedziby Gwaranta, po uprzednim uzgodnieniu z Gwarantem pod adres:
WIDE INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.
ul. Ściegiennego 268
25-116 Kielce
Tel. 41 300 59 60
§ 6
1. Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu, dostawy części zamiennych, wymiany na
nowy bądź inny produkt o takich samych parametrach technicznych.
2. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych
roszczeń gwarancyjnych.
3. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta.
4. W przypadku uznania reklamacji Gwarant zwróci reklamującemu uzasadnione koszty dostarczenia
reklamowanych produktów na podstawie zweryfikowanej faktury przewoźnika (spedytora).
5. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z
przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie
było objęte gwarancja.
W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłata manipulacyjna w wysokości kosztów Gwaranta.
§ 7
1. W przypadku przyjęcia reklamacji przed dokonaniem wymiany towaru, jego naprawy lub zwrotu kosztów
Nabywca zobowiązany jest zwrócić reklamowany produkt w stanie kompletnym.
2. Reklamowany produkt powinien być dostarczony odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Gwarant
nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub
zabezpieczenia produktu przez Nabywcę.
§ 8
1. Reklamowany produkt powinien mieć dokładny opis występujących w nim wad. Gwarant nie ponosi
odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub wprowadzającym
w błąd opisem usterki.
§ 9
1. Realizacja reklamacji poprzez naprawę będzie następowała w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
2. Termin określony w pkt.1 może zostać wydłużony jeżeli będzie konieczność sprowadzenia niezbędnych części
od producenta lub wysłania do niego towaru o czy Nabywca zostanie poinformowany.
§ 10
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w formie pisemnej innego terminu lub sposobu
rekompensaty roszczeń Nabywcy z tytułu gwarancji.
§ 11
1. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.
§ 12
1. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na
rynek ich nowszych wersji.
2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody,
poniesione przez Nabywcę z powodu wady produktu, a w szczególności utraty lub uszkodzenia innego sprzętu,
wynikłych przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów towarów zastępczych itp.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji maja zastosowanie postanowienia Kodeksu
Cywilnego

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów w relacji ze Sprzedawcą jest Agito Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000475630. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 10.000.600,00 zł, NIP: 527-23-80-769 Regon: 015206780

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. eMAG.pl przekazuje dane Sprzedawcy w celu realizacji zamówień.

Darmowa dostawa od 0 zł.